شهر ایسا, بحرین : قیمت طلا

شهر ایسا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
BHD .د.ب23.13
+0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.11
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.11
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.02
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.75
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) BHD .د.ب23.02
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.37
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.87
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.35
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.58
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.26
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.98
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب23.35
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب23.24
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.14
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب23.35
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ایسا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
BHD .د.ب21.20
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.10
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.85
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) BHD .د.ب21.10
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.96
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب21.06
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب21.30
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.21
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب21.40
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار