شهر ایسا, بحرین : قیمت طلا

شهر ایسا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 27 ژانویه 2021
BHD .د.ب23.57
-0.21
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
25 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.11
24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.00
23 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
22 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.21
21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.00
20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78 BHD .د.ب+0.32
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.82
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) BHD .د.ب23.78
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.11
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.13
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.13
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب24.11
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.87
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.00
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب22.80
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.89
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.28
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.00
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ایسا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 27 ژانویه 2021
BHD .د.ب21.60
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
25 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.10
24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
23 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
22 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.20
21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.30
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.83
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (26 ژانویه) BHD .د.ب21.80
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.10
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.75
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب22.10
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب22.00
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.90
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.90
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.26
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.00
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار