شهر ایسا, بحرین : قیمت طلا

شهر ایسا : نرخ طلای 24 کارات

27 نوامبر 2022
BHD .د.ب21.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
24 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.10
23 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.00
21 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب-0.10
20 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
19 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب+0.00
18 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.80 BHD .د.ب-0.10
17 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.30
16 نوامبر 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.20
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.52
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب20.60
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) BHD .د.ب21.80
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.79
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب20.50
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.99
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.10
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.90
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.40
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب21.99
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب22.10
شهر ایسا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب21.40
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر ایسا : نرخ طلای 22 کارات

27 نوامبر 2022
BHD .د.ب20.70
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
26 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
25 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
24 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.10
23 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.00
21 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب-0.10
20 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
19 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
18 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.00
17 نوامبر 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.30
16 نوامبر 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.41
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب19.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (26 نوامبر) BHD .د.ب20.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.30
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب19.70
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب19.60
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب19.40
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.30
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.50
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب19.98
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب20.00
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب19.80
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.20
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب20.82
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب20.90
شهر ایسا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب20.30
شهر ایسا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار