آل قونفوحه, عربستان عربستان : قیمت طلا

آل قونفوحه : 24 کارات طلا نرخ

29 اکتبر 2020
SAR ﷼237.84
-3.27
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
27 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼-1.09
22 اکتبر 2020 SAR ﷼242.20 SAR ﷼-1.09
21 اکتبر 2020 SAR ﷼243.29 SAR ﷼+3.27
20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02 SAR ﷼-1.09
19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11 SAR ﷼+1.09
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼243.29
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼237.84
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼240.88
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼240.02
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (28 اکتبر) SAR ﷼241.11
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼248.75
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼233.47
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼241.87
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼248.75
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼236.74
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼258.56
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼243.29
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼247.65
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼247.65
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼246.56
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼245.47
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼222.56
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼231.22
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) SAR ﷼222.56
آل قونفوحه 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) SAR ﷼245.47
آل قونفوحه - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

آل قونفوحه : 22 کارات طلا نرخ

29 اکتبر 2020
SAR ﷼218.00
-3.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
27 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
26 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
25 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼+0.00
24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼-1.00
22 اکتبر 2020 SAR ﷼222.00 SAR ﷼-1.00
21 اکتبر 2020 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+3.00
20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼223.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼218.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼220.79
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) SAR ﷼220.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (28 اکتبر) SAR ﷼221.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼228.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼214.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼221.70
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) SAR ﷼228.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) SAR ﷼217.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼223.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼227.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) SAR ﷼227.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) SAR ﷼226.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت SAR ﷼204.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت SAR ﷼211.94
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) SAR ﷼204.00
آل قونفوحه 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) SAR ﷼225.00
آل قونفوحه - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت