القنفودها, عربستان سعودی : قیمت طلا

القنفودها : نرخ طلای 24 کارات

امروز 19 ژوئن 2021
SAR ﷼223.65
-1.09
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 ژوئن 2021 SAR ﷼224.74 SAR ﷼-1.09
17 ژوئن 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼-8.73
16 ژوئن 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-1.09
15 ژوئن 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼-2.19
13 ژوئن 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼+0.00
12 ژوئن 2021 SAR ﷼237.84 SAR ﷼-1.09
11 ژوئن 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
10 ژوئن 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
09 ژوئن 2021 SAR ﷼238.93 SAR ﷼+0.00
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼241.11
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.74
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼236.75
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼240.02
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (18 ژوئن) SAR ﷼224.74
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼240.02
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼223.65
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼233.75
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼223.65
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼240.02
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼226.93
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼222.96
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼219.29
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼223.65
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼222.56
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼213.83
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼218.73
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼222.56
القنفودها نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼216.02
القنفودها - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

القنفودها : نرخ طلای 22 کارات

امروز 19 ژوئن 2021
SAR ﷼205.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
18 ژوئن 2021 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-1.00
17 ژوئن 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼-8.00
16 ژوئن 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
15 ژوئن 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-2.00
13 ژوئن 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼+0.00
12 ژوئن 2021 SAR ﷼218.00 SAR ﷼-1.00
11 ژوئن 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
10 ژوئن 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
09 ژوئن 2021 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼221.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼217.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼220.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (18 ژوئن) SAR ﷼206.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼205.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼214.26
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼205.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼220.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼208.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼204.37
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼201.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼205.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼204.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼196.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼200.48
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼204.00
القنفودها نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼198.00
القنفودها - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار