عالی, بحرین : قیمت طلا

عالی : نرخ طلای 24 کارات

23 اکتبر 2021
BHD .د.ب23.02
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.11
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.11
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
14 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.02
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.73
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) BHD .د.ب23.02
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.37
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.87
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.35
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.58
عالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
عالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.26
عالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.98
عالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب23.35
عالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب23.24
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.14
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب23.35
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

عالی : نرخ طلای 22 کارات

23 اکتبر 2021
BHD .د.ب21.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
14 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.84
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (23 اکتبر) BHD .د.ب21.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.96
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب21.06
عالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب21.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب21.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.21
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب21.40
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار