عالی, بحرین : قیمت طلا

عالی : نرخ طلای 24 کارات

17 ژوئن 2024
BHD .د.ب28.70
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
15 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
14 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.30
13 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.60 BHD .د.ب-0.30
12 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.40
11 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.50 BHD .د.ب-0.10
10 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.60 BHD .د.ب+0.20
09 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.40 BHD .د.ب+0.00
08 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.40 BHD .د.ب-0.30
07 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب-0.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.30
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.40
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب28.78
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب28.80
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) BHD .د.ب28.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.50
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب29.11
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب28.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب28.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب28.93
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب27.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب28.40
عالی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب26.76
عالی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب25.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب27.60
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

عالی : نرخ طلای 22 کارات

17 ژوئن 2024
BHD .د.ب27.00
-0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
15 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
14 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.20
13 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.90 BHD .د.ب-0.30
12 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب+0.40
11 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.80 BHD .د.ب-0.10
10 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.90 BHD .د.ب+0.20
09 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.70 BHD .د.ب+0.00
08 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.70 BHD .د.ب-0.40
07 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب-0.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب27.06
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب27.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) BHD .د.ب27.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب28.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب27.38
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب26.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب27.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب27.23
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب26.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب26.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب25.26
عالی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب24.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب26.10
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار