آلی, بحرین : قیمت طلا

آلی : 24 کارات طلا نرخ

امروز 30 اکتبر 2020
BHD .د.ب23.89
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 اکتبر 2020 BHD .د.ب23.89 BHD .د.ب-0.11
28 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00 BHD .د.ب-0.33
27 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
26 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.33
21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب+0.22
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
آلی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
آلی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.89
آلی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.30
آلی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
آلی 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (29 اکتبر) BHD .د.ب23.89
آلی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.09
آلی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.67
آلی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.46
آلی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب25.09
آلی 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب24.00
آلی 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.18
آلی 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.33
آلی 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب25.00
آلی 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب25.09
آلی 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب24.98
آلی 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.98
آلی 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.58
آلی 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب23.38
آلی 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب22.69
آلی 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب24.98
آلی - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

آلی : 22 کارات طلا نرخ

امروز 30 اکتبر 2020
BHD .د.ب21.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 اکتبر 2020 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.10
28 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب-0.30
27 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
26 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
22 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.30
21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب+0.20
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
آلی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.90
آلی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.28
آلی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
آلی 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (29 اکتبر) BHD .د.ب21.90
آلی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.70
آلی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.42
آلی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.30
آلی 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.91
آلی 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب23.00
آلی 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب22.90
آلی 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.90
آلی 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب20.70
آلی 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب21.43
آلی 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب20.80
آلی 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب22.90
آلی - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت