عالی, بحرین : قیمت طلا

عالی : نرخ طلای 24 کارات

06 دسامبر 2023
BHD .د.ب25.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
05 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب-0.20
04 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب-0.50
03 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.00
02 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.70 BHD .د.ب+0.20
01 دسامبر 2023 BHD .د.ب25.50 BHD .د.ب+0.10
30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.00
29 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40 BHD .د.ب+0.30
28 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.20
27 نوامبر 2023 BHD .د.ب24.90 BHD .د.ب+0.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.70
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب25.37
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب25.50
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) BHD .د.ب25.10
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.40
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.10
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.65
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.70
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب25.40
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.90
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.60
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.84
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب23.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.80
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.10
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.83
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب24.10
عالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

عالی : نرخ طلای 22 کارات

06 دسامبر 2023
BHD .د.ب23.70
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
05 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب-0.10
04 دسامبر 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب-0.50
03 دسامبر 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.00
02 دسامبر 2023 BHD .د.ب24.20 BHD .د.ب+0.10
01 دسامبر 2023 BHD .د.ب24.10 BHD .د.ب+0.20
30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.00
29 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90 BHD .د.ب+0.20
28 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
27 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.60
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.92
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب24.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) BHD .د.ب23.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.28
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب23.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب23.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.52
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب21.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب23.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.51
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب21.70
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار