عالی, بحرین : قیمت طلا

عالی : نرخ طلای 24 کارات

19 ژانویه 2021
BHD .د.ب23.46
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35 BHD .د.ب-0.22
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.11
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب-0.11
10 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.57 BHD .د.ب+0.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) BHD .د.ب23.46
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.11
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.13
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب23.13
عالی نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب24.11
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.87
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب23.85
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب24.00
عالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.89
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب24.28
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
عالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب24.00
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

عالی : نرخ طلای 22 کارات

19 ژانویه 2021
BHD .د.ب21.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.00
18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
17 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب+0.00
15 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40 BHD .د.ب-0.20
14 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب-0.10
13 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70 BHD .د.ب+0.10
12 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.10
11 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب-0.10
10 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.60 BHD .د.ب+0.00
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) BHD .د.ب21.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.75
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) BHD .د.ب21.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) BHD .د.ب22.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب21.86
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) BHD .د.ب22.00
عالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) BHD .د.ب20.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.90
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.26
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) BHD .د.ب22.00
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار