عالی, بحرین : قیمت طلا

عالی : نرخ طلای 24 کارات

24 جولای 2021
BHD .د.ب23.13
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
18 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
17 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
16 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب-0.22
15 جولای 2021 BHD .د.ب23.46 BHD .د.ب+0.11
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.11
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) BHD .د.ب23.13
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.44
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.47
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب23.43
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب24.44
عالی نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب22.47
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.33
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب23.62
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب22.69
عالی نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب24.33
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.91
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.15
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.51
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.15
عالی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب22.58
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

عالی : نرخ طلای 22 کارات

24 جولای 2021
BHD .د.ب21.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
18 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
17 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
16 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب-0.20
15 جولای 2021 BHD .د.ب21.50 BHD .د.ب+0.10
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.18
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) BHD .د.ب21.20
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.60
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب21.48
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب22.40
عالی نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب20.60
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب21.65
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب20.80
عالی نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب22.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب20.63
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب20.30
عالی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب20.70
عالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار