عالی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

عالی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
الخور 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
الریان 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
الوکره 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
بودایا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
دمام 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
دوحه 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
هوفوف 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
Jidhafs 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
جوبیل 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
خبر 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
مناما 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
قطیف 18 اکتبر 2021 SAR ﷼223.65
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
روایس 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
ام صلال محمد 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
عالی : قیمت طلای 22 عیار

عالی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
الخور 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
الریان 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
الوکره 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
بودایا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
دمام 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
دوحه 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
هوفوف 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
Jidhafs 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
جوبیل 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
خبر 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
مناما 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
قطیف 18 اکتبر 2021 SAR ﷼205.00
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
روایس 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
ام صلال محمد 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
عالی : قیمت طلای 22 عیار