عالی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

عالی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
مالکیه 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
بودایا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
دمام 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
شهرک حمد 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
هوفوف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
شهر ایسا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
Jidhafs 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
خبر 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
مناما 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
محارق 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
قطیف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
ریفا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
سیترا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
عالی : قیمت طلای 22 عیار

عالی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
مالکیه 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
بودایا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
دمام 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
شهرک حمد 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
هوفوف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
شهر ایسا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
Jidhafs 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
خبر 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
مناما 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
محارق 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
قطیف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
ریفا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
سیترا 03 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
عالی : قیمت طلای 22 عیار