آلی : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

آلی : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل مالکیه 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
بودیا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
دمام 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
حمد شهرک 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
Isa Town 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جیداف 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جوبیل 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خوبر 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
منامه 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
محراق 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
قطیف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
ریفا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
روویس 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
سیترا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آلی : 22 کارات طلا قیمت

آلی : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل مالکیه 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
بودیا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
دمام 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
حمد شهرک 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
Isa Town 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جیداف 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جوبیل 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خوبر 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
منامه 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
محراق 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
قطیف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
ریفا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
روویس 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
سیترا 24 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آلی : 22 کارات طلا قیمت