عالی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

عالی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
الخور 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
مالکیه 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
الریان 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
الوکره 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
بودایا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
دمام 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
دوحه 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
شهرک حمد 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
هوفوف 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
جوبیل 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خبر 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مناما 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
محارق 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
قطیف 15 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
ریفا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
سیترا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
ام صلال محمد 16 ژانویه 2021 QAR ﷼230.20
عالی : قیمت طلای 22 عیار

عالی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
الخور 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
مالکیه 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
الریان 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
الوکره 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
بودایا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
دمام 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
دوحه 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
شهرک حمد 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
هوفوف 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
جوبیل 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خبر 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مناما 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
محارق 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
قطیف 15 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
ریفا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
روایس 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
سیترا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 16 ژانویه 2021 QAR ﷼211.00
عالی : قیمت طلای 22 عیار