دمام, عربستان سعودی : قیمت طلا

دمام : نرخ طلای 24 کارات

01 دسامبر 2022
SAR ﷼226.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+0.00
01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+4.00
30 نوامبر 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+1.00
29 نوامبر 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+1.00
28 نوامبر 2022 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-1.00
27 نوامبر 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+2.00
23 نوامبر 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2022 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼226.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼226.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼226.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) SAR ﷼226.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼224.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼217.86
دمام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼208.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼222.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼210.32
دمام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼210.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼207.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼218.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼207.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼212.47
دمام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼215.00
دمام نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼210.00
دمام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

دمام : نرخ طلای 22 کارات

01 دسامبر 2022
SAR ﷼209.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
02 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+0.00
01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+4.00
30 نوامبر 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
29 نوامبر 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
28 نوامبر 2022 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
27 نوامبر 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
26 نوامبر 2022 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
23 نوامبر 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2022 SAR ﷼202.00 SAR ﷼-1.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼209.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼209.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼209.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼209.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) SAR ﷼209.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼207.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼190.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼201.18
دمام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼192.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼205.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼200.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼191.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼194.16
دمام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼194.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼191.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼201.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼192.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼196.85
دمام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼199.00
دمام نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼194.00
دمام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار