دمام : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

دمام : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
الخور 03 اکتبر 2023 QAR ﷼224.50
مالکیه 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
الریان 03 اکتبر 2023 QAR ﷼224.50
الوکره 03 اکتبر 2023 QAR ﷼224.50
بودایا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
دمام 03 اکتبر 2023 SAR ﷼229.00
دوحه 03 اکتبر 2023 QAR ﷼224.50
شهرک حمد 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
هوفوف 03 اکتبر 2023 SAR ﷼229.00
شهر ایسا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
Jidhafs 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
جوبیل 03 اکتبر 2023 SAR ﷼229.00
خبر 03 اکتبر 2023 SAR ﷼229.00
مناما 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
محارق 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
قطیف 03 اکتبر 2023 SAR ﷼229.00
ریفا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
سیترا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.70
ام صلال محمد 03 اکتبر 2023 QAR ﷼224.50
دمام : قیمت طلای 22 عیار

دمام : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
الخور 03 اکتبر 2023 QAR ﷼211.50
مالکیه 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
الریان 03 اکتبر 2023 QAR ﷼211.50
الوکره 03 اکتبر 2023 QAR ﷼211.50
بودایا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
دمام 03 اکتبر 2023 SAR ﷼212.00
دوحه 03 اکتبر 2023 QAR ﷼211.50
شهرک حمد 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
هوفوف 03 اکتبر 2023 SAR ﷼212.00
شهر ایسا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
جوبیل 03 اکتبر 2023 SAR ﷼212.00
خبر 03 اکتبر 2023 SAR ﷼212.00
مناما 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
محارق 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
قطیف 03 اکتبر 2023 SAR ﷼212.00
ریفا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
سیترا 03 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 03 اکتبر 2023 QAR ﷼211.50
دمام : قیمت طلای 22 عیار