دمام : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

دمام : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
آل مالکیه 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
بودیا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
دمام 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
حمد شهرک 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
هوفف 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
Isa Town 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جیداف 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جوبیل 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
خوبر 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
منامه 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
محراق 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
قطیف 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
ریفا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
سیترا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼236.74
دمام : 22 کارات طلا قیمت

دمام : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
آل مالکیه 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
بودیا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
دمام 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
حمد شهرک 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
هوفف 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
Isa Town 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جیداف 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جوبیل 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
خوبر 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
منامه 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
محراق 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
قطیف 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
ریفا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
سیترا 31 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼217.00
دمام : 22 کارات طلا قیمت