بحرین : قیمت طلا, بحرین نرخ طلا

بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
مالکیه 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
بودایا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
شهرک حمد 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
شهر ایسا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
Jidhafs 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
مناما 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
محارق 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
ریفا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67
سیترا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.67

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
مالکیه 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
بودایا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
شهرک حمد 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
شهر ایسا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
Jidhafs 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
مناما 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
محارق 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
ریفا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70
سیترا 25 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.70