بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
مالکیه 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
بودایا 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
شهرک حمد 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
شهر ایسا 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
Jidhafs 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
مناما 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
محارق 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
ریفا 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10
سیترا 05 جولای 2022 BHD .د.ب22.10

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
مالکیه 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
بودایا 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
شهرک حمد 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
شهر ایسا 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
Jidhafs 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
مناما 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
محارق 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
ریفا 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00
سیترا 05 جولای 2022 BHD .د.ب21.00