بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
مالکیه 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
بودایا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
شهرک حمد 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
شهر ایسا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
Jidhafs 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
مناما 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
محارق 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
ریفا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90
سیترا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب23.90

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
مالکیه 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
بودایا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
شهرک حمد 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
شهر ایسا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
Jidhafs 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
مناما 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
محارق 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
ریفا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60
سیترا 01 فوریه 2023 BHD .د.ب22.60