بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
مالکیه 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
بودایا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
شهرک حمد 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ایسا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
Jidhafs 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
مناما 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
ریفا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
سیترا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
مالکیه 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
بودایا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
شهرک حمد 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ایسا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
Jidhafs 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
مناما 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
ریفا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
سیترا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80