بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
بودایا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
Jidhafs 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
مناما 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
محارق 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
بودایا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
Jidhafs 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
مناما 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
محارق 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90