بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
بودایا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
Jidhafs 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
مناما 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
مالکیه 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
بودایا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
شهرک حمد 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ایسا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
Jidhafs 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
مناما 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
ریفا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80
سیترا 17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80