بحرین : طلا قیمت در همه شهرها

بحرین : 24 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
آل مالکیه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
بودیا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
حمد شهرک 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
Isa Town 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
جیداف 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
منامه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
محراق 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
ریفا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55
سیترا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55

بحرین : 22 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
آل مالکیه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
بودیا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
حمد شهرک 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
Isa Town 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
جیداف 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
منامه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
محراق 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
ریفا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50
سیترا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50