بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20