بحرین : قیمت طلا در همه شهرها

بحرین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
مالکیه 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
بودایا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
شهرک حمد 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
شهر ایسا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
مناما 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
محارق 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
ریفا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35
سیترا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.35

بحرین : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
مالکیه 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
بودایا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
شهرک حمد 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
شهر ایسا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
مناما 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
محارق 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
ریفا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40
سیترا 16 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.40