جیداف, بحرین : قیمت طلا

جیداف : 24 کارات طلا نرخ

01 ژانویه 1970
BHD .د.ب0.00
-24.33
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
19 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
18 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
16 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
15 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
14 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.22
13 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب-0.44
12 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب-0.11
11 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.66 BHD .د.ب+0.00
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.66
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.11
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.34
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب24.33
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (20 اکتبر) BHD .د.ب24.33
جیداف 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.09
جیداف 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب23.67
جیداف 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب24.46
جیداف 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب25.09
جیداف 24 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب24.00
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.18
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب24.33
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب25.00
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب25.09
جیداف 24 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب24.98
جیداف 24 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.98
جیداف 24 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.58
جیداف 24 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب23.38
جیداف 24 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب22.69
جیداف 24 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب24.98
جیداف - همه شهرها نزدیک : 24 کارات طلا قیمت

جیداف : 22 کارات طلا نرخ

01 ژانویه 1970
BHD .د.ب0.00
-22.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
19 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
18 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
16 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
15 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
14 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.20
13 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.40
12 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
11 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.10
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.31
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : افتتاح قیمت (01 اکتبر) BHD .د.ب22.30
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اکتبر : بسته شدن قیمت (20 اکتبر) BHD .د.ب22.30
جیداف 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب21.70
جیداف 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.42
جیداف 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : افتتاح قیمت (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - سپتامبر : بسته شدن قیمت (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اوت : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اوت : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب22.30
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اوت : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب22.91
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اوت : افتتاح قیمت (04 اوت) BHD .د.ب23.00
جیداف 22 کارات طلا نرخ - اوت : بسته شدن قیمت (31 اوت) BHD .د.ب22.90
جیداف 22 کارات طلا نرخ - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.90
جیداف 22 کارات طلا نرخ - جولای : کمترین قیمت قیمت BHD .د.ب20.70
جیداف 22 کارات طلا نرخ - جولای : متوسط u200bu200b قیمت BHD .د.ب21.43
جیداف 22 کارات طلا نرخ - جولای : افتتاح قیمت (01 جولای) BHD .د.ب20.80
جیداف 22 کارات طلا نرخ - جولای : بسته شدن قیمت (31 جولای) BHD .د.ب22.90
جیداف - همه شهرها نزدیک : 22 کارات طلا قیمت