الجهرا, کویت : قیمت طلا

الجهرا : نرخ طلای 24 کارات

06 دسامبر 2023
KWD د.ك20.60
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 KWD د.ك20.60 KWD د.ك-0.05
05 دسامبر 2023 KWD د.ك20.65 KWD د.ك-0.15
04 دسامبر 2023 KWD د.ك20.80 KWD د.ك-0.25
03 دسامبر 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.00
02 دسامبر 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.30
01 دسامبر 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
30 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.20
28 نوامبر 2023 KWD د.ك20.55 KWD د.ك+0.20
27 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك21.05
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك20.60
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك20.82
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك20.75
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) KWD د.ك20.60
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.75
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.75
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك20.19
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك20.20
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك20.75
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.40
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.65
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.56
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.90
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك20.35
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.80
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.90
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.53
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك19.80
الجهرا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك18.90
الجهرا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الجهرا : نرخ طلای 22 کارات

06 دسامبر 2023
KWD د.ك19.45
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
06 دسامبر 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
05 دسامبر 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك-0.20
04 دسامبر 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.15
03 دسامبر 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.00
02 دسامبر 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.25
01 دسامبر 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
30 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 نوامبر 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.20
27 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.90
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.45
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.70
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك19.65
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (06 دسامبر) KWD د.ك19.45
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.65
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.75
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.14
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.10
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك19.65
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.35
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.65
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.53
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك17.90
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.25
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.75
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك18.75
الجهرا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك17.90
الجهرا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار