بهله, عمان : قیمت طلا

بهله : نرخ طلای 24 کارات

24 ژوئن 2024
OMR ﷼29.60
+0.05
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼+0.00
22 ژوئن 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼-0.10
21 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
19 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
18 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.20
16 ژوئن 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.05
14 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
13 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.15
بهله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼30.25
بهله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.20
بهله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼29.61
بهله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼29.65
بهله نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) OMR ﷼29.55
بهله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼30.90
بهله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.25
بهله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼29.92
بهله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼29.25
بهله نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼29.85
بهله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
بهله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
بهله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.79
بهله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
بهله نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼29.45
بهله نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼28.45
بهله نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼26.40
بهله نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼27.59
بهله نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼26.40
بهله نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼28.45
بهله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

بهله : نرخ طلای 22 کارات

24 ژوئن 2024
OMR ﷼27.80
+0.05
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼+0.00
22 ژوئن 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼-0.10
21 ژوئن 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
19 ژوئن 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
18 ژوئن 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.20
16 ژوئن 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.05
14 ژوئن 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
13 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.10
بهله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼28.70
بهله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.55
بهله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼27.94
بهله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼28.15
بهله نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) OMR ﷼27.75
بهله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼29.30
بهله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.80
بهله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼28.42
بهله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼27.80
بهله نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼28.35
بهله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
بهله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
بهله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.31
بهله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
بهله نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼28.00
بهله نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼27.10
بهله نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.20
بهله نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼26.28
بهله نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼25.20
بهله نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼27.10
بهله - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار