بهله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بهله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
البرعیمی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
خانم 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
الکوئز 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
الصحار 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
همانطور که سیب الجدیده 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
به عنوان Suwayq 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
بهله 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
بارکا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
باوشر 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
زید 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
دیبا الفجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
دیبا آل هیسن 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
شهر فجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
هتا 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
ایبری 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
کالبا 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
خور فکان 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
مسقطی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
نزاوا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
رستاق 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
سحام 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
سور 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
بهله : قیمت طلای 22 عیار

بهله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
البرعیمی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
خانم 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
الکوئز 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
الصحار 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
همانطور که سیب الجدیده 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
به عنوان Suwayq 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
بهله 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
بارکا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
باوشر 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
زید 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
دیبا الفجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
دیبا آل هیسن 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
شهر فجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
هتا 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
ایبری 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
کالبا 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
خور فکان 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
مسقطی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
نزاوا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
رستاق 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
سحام 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
سور 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
بهله : قیمت طلای 22 عیار