بهله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بهله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الکوئز 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
سور 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بهله : قیمت طلای 22 عیار

بهله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الکوئز 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
سور 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بهله : قیمت طلای 22 عیار