بهله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بهله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بهله : قیمت طلای 22 عیار

بهله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بهله : قیمت طلای 22 عیار