بهلا : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

بهلا : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
آل بوریمی 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
آل خانم 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
آل کوئز 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
آل سحر 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
همانطور که سیب آل جدیده 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
به عنوان Suwayq 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
بهلا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
بارکا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
باوشار 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
قائد 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
دیبابا آل فجیره 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
Dibba Al Hisn 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
فجیره شهر 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
هاتا 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
ایبری 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
کلبا 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
خور فکان 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
مسقط 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
نزوا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
رستاخ 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
سحام 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
سور 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
بهلا : 22 کارات طلا قیمت

بهلا : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
آل بوریمی 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
آل خانم 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
آل کوئز 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
آل سحر 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
همانطور که سیب آل جدیده 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
به عنوان Suwayq 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
بهلا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
بارکا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
باوشار 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
قائد 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
دیبابا آل فجیره 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
Dibba Al Hisn 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
فجیره شهر 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
هاتا 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
ایبری 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
کلبا 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
خور فکان 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
مسقط 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
نزوا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
رستاخ 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
سحام 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
سور 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
بهلا : 22 کارات طلا قیمت