بهله : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بهله : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
بهله 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
بارکا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
باوشر 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مسقطی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
نزاوا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
سور 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
بهله : قیمت طلای 22 عیار

بهله : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
بهله 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
بارکا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
باوشر 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مسقطی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
نزاوا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
سور 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
بهله : قیمت طلای 22 عیار