الفروانیه, کویت : قیمت طلا

الفروانیه : نرخ طلای 24 کارات

15 ژوئن 2021
KWD د.ك19.09
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.17
13 ژوئن 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.00
12 ژوئن 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك-0.11
11 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
10 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
09 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
08 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
07 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
06 ژوئن 2021 KWD د.ك19.37 KWD د.ك+0.00
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك19.53
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.09
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك19.53
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) KWD د.ك19.09
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.16
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.94
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.16
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك19.42
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.44
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.11
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.27
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
الفروانیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الفروانیه : نرخ طلای 22 کارات

15 ژوئن 2021
KWD د.ك17.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژوئن 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.15
13 ژوئن 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.00
12 ژوئن 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك-0.10
11 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
10 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
09 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
08 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
07 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
06 ژوئن 2021 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.50
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.90
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (15 ژوئن) KWD د.ك17.50
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.36
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك16.65
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.80
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.90
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.60
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك16.75
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
الفروانیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار