الفروانیه : قیمت طلا, الفروانیه نرخ طلا

الفروانیه, کویت : قیمت طلا

الفروانیه : نرخ طلای 24 کارات

25 ژانویه 2022
KWD د.ك19.04
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 KWD د.ك19.04 KWD د.ك+0.11
24 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
23 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
22 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
21 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
20 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.00
19 ژانویه 2022 KWD د.ك18.93 KWD د.ك+0.16
18 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77 KWD د.ك+0.00
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.04
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.49
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك18.77
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك18.87
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) KWD د.ك19.04
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.77
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.58
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك18.77
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.31
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.38
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.85
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك18.49
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.66
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.60
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.34
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.11
الفروانیه نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك18.49
الفروانیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الفروانیه : نرخ طلای 22 کارات

25 ژانویه 2022
KWD د.ك17.45
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 ژانویه 2022 KWD د.ك17.45 KWD د.ك+0.10
24 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
23 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
22 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
21 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
20 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
19 ژانویه 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.15
18 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.00
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.45
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.95
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.20
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.30
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (25 ژانویه) KWD د.ك17.45
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.20
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.03
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.20
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.70
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.28
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.95
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك17.10
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.05
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.81
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.60
الفروانیه نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.95
الفروانیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار