الفروانیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الفروانیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آل فهیل 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
الفروانیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آل فینتاس 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
الجهرا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
المنقف 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آریقه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
آر رومیثیا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
به عنوان سلیمیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
هافر آل باطین 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
هاوالی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
جانوب آس سوره 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
جوبیل 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
شهر کویت 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
صباح آس سلیم 22 ژوئن 2024 KWD د.ك23.35
الفروانیه : قیمت طلای 22 عیار

الفروانیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آل فهیل 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
الفروانیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آل فینتاس 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
الجهرا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
المنقف 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آریقه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
آر رومیثیا 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
به عنوان سلیمیه 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
هافر آل باطین 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
هاوالی 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
جانوب آس سوره 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
جوبیل 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
شهر کویت 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
صباح آس سلیم 22 ژوئن 2024 KWD د.ك22.00
الفروانیه : قیمت طلای 22 عیار