الفروانیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الفروانیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آل فهیل 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الفروانیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آل فینتاس 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الجهرا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
المنقف 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آریقه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آر رومیثیا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
به عنوان سلیمیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
هافر آل باطین 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
هاوالی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
جانوب آس سوره 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
شهر کویت 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
صباح آس سلیم 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الفروانیه : قیمت طلای 22 عیار

الفروانیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آل فهیل 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الفروانیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آل فینتاس 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الجهرا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
المنقف 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آریقه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آر رومیثیا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
به عنوان سلیمیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
هافر آل باطین 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
هاوالی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
جانوب آس سوره 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
شهر کویت 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
صباح آس سلیم 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الفروانیه : قیمت طلای 22 عیار