قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00