قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00