قطر : طلا قیمت در همه شهرها

قطر : 24 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼234.56

قطر : 22 کارات طلا نرخ در همه شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل خور 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
آل رایان 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
آل واکره 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
دوحه 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00
ام سلام محمد 30 اکتبر 2020 QAR ﷼215.00