قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
الریان 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
الوکره 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
دوحه 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00
ام صلال محمد 01 فوریه 2023 QAR ﷼237.00

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
الریان 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
الوکره 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
دوحه 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00
ام صلال محمد 01 فوریه 2023 QAR ﷼223.00