قطر : قیمت طلا در همه شهرها

قطر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93

قطر : نرخ طلای 22 کارات در تمام شهرها

شهر تاریخ قیمت
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00