هاوالی, کویت : قیمت طلا

هاوالی : نرخ طلای 24 کارات

29 نوامبر 2023
KWD د.ك20.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.20
28 نوامبر 2023 KWD د.ك20.55 KWD د.ك+0.20
27 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
26 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.10
24 نوامبر 2023 KWD د.ك20.25 KWD د.ك+0.00
23 نوامبر 2023 KWD د.ك20.25 KWD د.ك-0.10
22 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
21 نوامبر 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.35
20 نوامبر 2023 KWD د.ك20.00 KWD د.ك-0.15
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.75
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.75
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك20.17
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك20.20
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) KWD د.ك20.75
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.40
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.65
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.56
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.90
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك20.35
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.80
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.90
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.53
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك19.80
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك18.90
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك19.80
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.25
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك19.47
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك19.70
هاوالی نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك19.80
هاوالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هاوالی : نرخ طلای 22 کارات

29 نوامبر 2023
KWD د.ك19.65
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 نوامبر 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.20
27 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
26 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.10
24 نوامبر 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك+0.00
23 نوامبر 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.10
22 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
21 نوامبر 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.30
20 نوامبر 2023 KWD د.ك19.00 KWD د.ك-0.10
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.65
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.75
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.12
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.10
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) KWD د.ك19.65
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.35
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.65
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.53
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك17.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.25
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.75
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك18.75
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك17.90
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت KWD د.ك18.75
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.25
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین KWD د.ك18.47
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) KWD د.ك18.70
هاوالی نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) KWD د.ك18.75
هاوالی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار