هاوالی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هاوالی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
آل فهیل 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
الفروانیه 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
آل فینتاس 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
الجهرا 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
المنقف 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
آریقه 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
آر رومیثیا 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
به عنوان سلیمیه 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
هافر آل باطین 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
هاوالی 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
جانوب آس سوره 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
جوبیل 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
شهر کویت 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
صباح آس سلیم 23 آوریل 2024 KWD د.ك23.50
هاوالی : قیمت طلای 22 عیار

هاوالی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
آل فهیل 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
الفروانیه 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
آل فینتاس 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
الجهرا 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
المنقف 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
آریقه 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
آر رومیثیا 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
به عنوان سلیمیه 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
هافر آل باطین 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
هاوالی 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
جانوب آس سوره 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
جوبیل 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
شهر کویت 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
صباح آس سلیم 23 آوریل 2024 KWD د.ك22.15
هاوالی : قیمت طلای 22 عیار