هاوالی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هاوالی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
آل فهیل 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
الفروانیه 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
آل فینتاس 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
الجهرا 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
المنقف 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
آریقه 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
آر رومیثیا 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
به عنوان سلیمیه 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
هافر آل باطین 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
هاوالی 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
جانوب آس سوره 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
جوبیل 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
شهر کویت 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
صباح آس سلیم 18 آوریل 2021 KWD د.ك18.27
هاوالی : قیمت طلای 22 عیار

هاوالی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
آل فهیل 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
الفروانیه 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
آل فینتاس 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
الجهرا 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
المنقف 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
آریقه 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
آر رومیثیا 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
به عنوان سلیمیه 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
هافر آل باطین 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
هاوالی 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
جانوب آس سوره 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
جوبیل 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
شهر کویت 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
صباح آس سلیم 18 آوریل 2021 KWD د.ك16.75
هاوالی : قیمت طلای 22 عیار