آل فینتاس, کویت : قیمت طلا

آل فینتاس : نرخ طلای 24 کارات

11 آوریل 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.00
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.92
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) KWD د.ك18.00
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
آل فینتاس نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
آل فینتاس - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

آل فینتاس : نرخ طلای 22 کارات

11 آوریل 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.50
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.43
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) KWD د.ك16.50
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
آل فینتاس نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
آل فینتاس - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار