خبر, عربستان سعودی : قیمت طلا

خبر : نرخ طلای 24 کارات

03 اکتبر 2023
SAR ﷼229.00
-2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
02 اکتبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼-1.00
01 اکتبر 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼-1.00
29 سپتامبر 2023 SAR ﷼233.00 SAR ﷼-1.00
28 سپتامبر 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼-3.00
27 سپتامبر 2023 SAR ﷼237.00 SAR ﷼-2.00
26 سپتامبر 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼-3.00
25 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
24 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
23 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼232.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼231.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼231.50
خبر نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼232.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (02 اکتبر) SAR ﷼231.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼232.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.67
خبر نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼243.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼232.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼237.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼240.57
خبر نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼244.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼244.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼248.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼241.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼244.25
خبر نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼241.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼246.00
خبر - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خبر : نرخ طلای 22 کارات

03 اکتبر 2023
SAR ﷼212.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
02 اکتبر 2023 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
01 اکتبر 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼+0.00
30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00 SAR ﷼-1.00
29 سپتامبر 2023 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-1.00
28 سپتامبر 2023 SAR ﷼216.00 SAR ﷼-3.00
27 سپتامبر 2023 SAR ﷼219.00 SAR ﷼-1.00
26 سپتامبر 2023 SAR ﷼220.00 SAR ﷼-3.00
25 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
24 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
23 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼214.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼213.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼213.50
خبر نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼214.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (02 اکتبر) SAR ﷼213.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼214.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼221.97
خبر نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼225.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼214.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼222.11
خبر نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼225.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼225.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼229.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼225.36
خبر نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼222.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼227.00
خبر - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار