خبر, عربستان سعودی : قیمت طلا

خبر : نرخ طلای 24 کارات

26 فوریه 2024
SAR ﷼254.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 فوریه 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+0.00
24 فوریه 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+0.00
23 فوریه 2024 SAR ﷼255.00 SAR ﷼+1.00
22 فوریه 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+0.00
21 فوریه 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+0.00
20 فوریه 2024 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+1.00
19 فوریه 2024 SAR ﷼253.00 SAR ﷼+1.00
18 فوریه 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+0.00
17 فوریه 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+0.00
16 فوریه 2024 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼255.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼250.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼253.60
خبر نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼255.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (25 فوریه) SAR ﷼255.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼253.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼256.23
خبر نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼257.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼255.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼259.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼248.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼254.81
خبر نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼256.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼257.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼243.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼248.90
خبر نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼249.00
خبر نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼256.00
خبر - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خبر : نرخ طلای 22 کارات

26 فوریه 2024
SAR ﷼235.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
25 فوریه 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
24 فوریه 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+0.00
23 فوریه 2024 SAR ﷼235.00 SAR ﷼+1.00
22 فوریه 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
21 فوریه 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+0.00
20 فوریه 2024 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+1.00
19 فوریه 2024 SAR ﷼233.00 SAR ﷼+1.00
18 فوریه 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
17 فوریه 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+0.00
16 فوریه 2024 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼235.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼230.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼233.72
خبر نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (25 فوریه) SAR ﷼235.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼237.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼233.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼236.30
خبر نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼237.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼235.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼239.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼229.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین SAR ﷼235.03
خبر نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) SAR ﷼236.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) SAR ﷼237.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼229.47
خبر نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼230.00
خبر نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) SAR ﷼236.00
خبر - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار