خوبر : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

خوبر : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
آل خور 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل مالکیه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
آل رایان 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل واکره 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
بودیا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
دمام 20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
دوحه 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
حمد شهرک 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
هوفف 20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
Isa Town 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
جیداف 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
جوبیل 20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خوبر 20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
منامه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
محراق 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
قطیف 20 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
ریفا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
سیترا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.33
ام سلام محمد 20 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
خوبر : 22 کارات طلا قیمت

خوبر : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
آل خور 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل مالکیه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
آل رایان 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل واکره 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
بودیا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
دمام 20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
دوحه 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
حمد شهرک 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
هوفف 20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
Isa Town 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
جیداف 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
جوبیل 20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خوبر 20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
منامه 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
محراق 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
قطیف 20 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
ریفا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
سیترا 20 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.30
ام سلام محمد 20 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
خوبر : 22 کارات طلا قیمت