خبر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خبر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
الخور 24 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00
مالکیه 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
الریان 24 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00
الوکره 24 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00
بودایا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
دمام 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
دوحه 24 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00
شهرک حمد 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
هوفوف 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
شهر ایسا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
Jidhafs 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
جوبیل 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خبر 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
مناما 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
محارق 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
قطیف 24 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
ریفا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
سیترا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80
ام صلال محمد 24 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00
خبر : قیمت طلای 22 عیار

خبر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
الخور 24 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50
مالکیه 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
الریان 24 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50
الوکره 24 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50
بودایا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
دمام 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
دوحه 24 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50
شهرک حمد 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
هوفوف 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
شهر ایسا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
Jidhafs 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
جوبیل 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
خبر 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
مناما 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
محارق 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
قطیف 24 ژوئن 2024 SAR ﷼267.00
ریفا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
سیترا 24 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10
ام صلال محمد 24 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50
خبر : قیمت طلای 22 عیار