مالکیه, بحرین : قیمت طلا

مالکیه : نرخ طلای 24 کارات

20 ممکن است 2024
BHD .د.ب30.20
+0.30
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.00
18 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.10
17 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.40
16 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.40 BHD .د.ب+0.00
15 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.40 BHD .د.ب+0.30
14 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.10 BHD .د.ب+0.10
13 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.00 BHD .د.ب-0.20
12 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.00
11 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب-0.10
10 ممکن است 2024 BHD .د.ب29.30 BHD .د.ب+0.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.90
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.50
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب29.05
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب28.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) BHD .د.ب29.90
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.90
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب28.93
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب27.90
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب28.40
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب26.76
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب25.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب27.60
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب25.40
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.70
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب25.14
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب25.40
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) BHD .د.ب25.40
مالکیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مالکیه : نرخ طلای 22 کارات

20 ممکن است 2024
BHD .د.ب28.50
+0.40
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ممکن است 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
18 ممکن است 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.10
17 ممکن است 2024 BHD .د.ب28.00 BHD .د.ب+0.40
16 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب-0.10
15 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.30
14 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.40 BHD .د.ب+0.10
13 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.30 BHD .د.ب-0.20
12 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب+0.00
11 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب-0.10
10 ممکن است 2024 BHD .د.ب27.60 BHD .د.ب+0.60
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب28.10
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب27.33
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب26.90
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (19 ممکن است) BHD .د.ب28.10
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.90
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب27.23
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب26.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب26.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.10
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.20
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب25.26
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب24.20
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب26.10
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.00
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.73
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب24.00
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (29 فوریه) BHD .د.ب24.00
مالکیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار