مالکیه, بحرین : قیمت طلا

مالکیه : نرخ طلای 24 کارات

امروز 29 جولای 2021
BHD .د.ب23.46
+0.22
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.11
27 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
26 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
25 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 جولای 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 جولای 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.11
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) BHD .د.ب23.24
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.44
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.47
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب23.43
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب24.44
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب22.47
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.33
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب23.62
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب22.69
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب24.33
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.91
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.15
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.51
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.15
مالکیه نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب22.58
مالکیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مالکیه : نرخ طلای 22 کارات

امروز 29 جولای 2021
BHD .د.ب21.50
+0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.10
27 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
26 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
25 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 جولای 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 جولای 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.19
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) BHD .د.ب21.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.40
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.60
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب21.48
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب22.40
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب20.60
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب21.65
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب20.80
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب22.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب20.63
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب20.30
مالکیه نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب20.70
مالکیه - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار