مالکیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مالکیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
الخور 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
مالکیه 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
الریان 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
الوکره 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
بودایا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
دمام 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
دوحه 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
شهرک حمد 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
هوفوف 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
شهر ایسا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
Jidhafs 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
جوبیل 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
خبر 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
مناما 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
محارق 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
قطیف 21 اکتبر 2021 SAR ﷼225.83
ریفا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
روایس 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
سیترا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91
ام صلال محمد 21 اکتبر 2021 QAR ﷼226.38
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار

مالکیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
الخور 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
مالکیه 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
الریان 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
الوکره 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
بودایا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
دمام 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
دوحه 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
شهرک حمد 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
هوفوف 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
شهر ایسا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
Jidhafs 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
جوبیل 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
خبر 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
مناما 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
محارق 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
قطیف 21 اکتبر 2021 SAR ﷼207.00
ریفا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
روایس 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
سیترا 20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00
ام صلال محمد 21 اکتبر 2021 QAR ﷼207.50
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار