مالکیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مالکیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
مالکیه 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
بودایا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
دمام 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
شهرک حمد 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
هوفوف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
شهر ایسا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
Jidhafs 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
جوبیل 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
خبر 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
مناما 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
محارق 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
قطیف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00
ریفا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
سیترا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار

مالکیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
مالکیه 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
بودایا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
دمام 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
شهرک حمد 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
هوفوف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
شهر ایسا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
Jidhafs 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
جوبیل 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
خبر 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
مناما 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
محارق 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
قطیف 17 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00
ریفا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
سیترا 17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار