مالکیه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مالکیه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
الخور 23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47
مالکیه 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
الریان 23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47
الوکره 23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47
بودایا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
دمام 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
دوحه 23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47
شهرک حمد 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
هوفوف 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
شهر ایسا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
Jidhafs 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
جوبیل 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
خبر 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
مناما 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
محارق 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
قطیف 23 ژانویه 2021 SAR ﷼234.56
ریفا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
روایس 23 ژانویه 2021 AED د.إ230.20
سیترا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.67
ام صلال محمد 23 ژانویه 2021 QAR ﷼233.47
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار

مالکیه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
الخور 23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00
مالکیه 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
الریان 23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00
الوکره 23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00
بودایا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
دمام 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
دوحه 23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00
شهرک حمد 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
هوفوف 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
شهر ایسا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
Jidhafs 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
جوبیل 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
خبر 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
مناما 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
محارق 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
قطیف 23 ژانویه 2021 SAR ﷼215.00
ریفا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
روایس 23 ژانویه 2021 AED د.إ211.00
سیترا 24 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.70
ام صلال محمد 23 ژانویه 2021 QAR ﷼214.00
مالکیه : قیمت طلای 22 عیار