خامس مشایط, عربستان سعودی : قیمت طلا

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات

17 ژوئن 2024
SAR ﷼289.00
-1.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2024 SAR ﷼290.00 SAR ﷼+4.00
13 ژوئن 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
12 ژوئن 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼+2.00
11 ژوئن 2024 SAR ﷼289.00 SAR ﷼+2.00
10 ژوئن 2024 SAR ﷼287.00 SAR ﷼+1.00
09 ژوئن 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼+0.00
08 ژوئن 2024 SAR ﷼286.00 SAR ﷼-5.00
07 ژوئن 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-4.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼295.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼286.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼289.63
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼290.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) SAR ﷼290.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼303.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼286.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼292.77
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼287.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼292.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼298.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼279.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼291.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼279.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼287.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼279.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼259.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼270.07
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼259.00
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼279.00
خامس مشایط - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 کارات

17 ژوئن 2024
SAR ﷼266.00
-2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼+4.00
13 ژوئن 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-5.00
12 ژوئن 2024 SAR ﷼269.00 SAR ﷼+3.00
11 ژوئن 2024 SAR ﷼266.00 SAR ﷼+1.00
10 ژوئن 2024 SAR ﷼265.00 SAR ﷼+1.00
09 ژوئن 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼+0.00
08 ژوئن 2024 SAR ﷼264.00 SAR ﷼-4.00
07 ژوئن 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-4.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼272.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼264.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼267.25
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼267.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) SAR ﷼268.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼280.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼263.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼270.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼265.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼269.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼274.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼257.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼268.14
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼257.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) SAR ﷼265.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼257.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼239.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼249.10
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼239.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼257.00
خامس مشایط - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار