خامس مشایط, عربستان سعودی : قیمت طلا

خامس مشایط : نرخ طلای 24 کارات

10 آوریل 2021
SAR ﷼221.47
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
08 آوریل 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+2.18
07 آوریل 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+0.00
06 آوریل 2021 SAR ﷼220.38 SAR ﷼+1.09
05 آوریل 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
04 آوریل 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+0.00
01 آوریل 2021 SAR ﷼219.29 SAR ﷼+3.27
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼222.56
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.29
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼220.27
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼219.29
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) SAR ﷼221.47
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼222.56
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼213.83
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼218.73
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼222.56
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼216.02
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼235.65
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼220.38
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼228.64
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼235.65
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) SAR ﷼220.38
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼246.56
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼231.29
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼235.79
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼238.93
خامس مشایط نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼233.47
خامس مشایط - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

خامس مشایط : نرخ طلای 22 کارات

10 آوریل 2021
SAR ﷼203.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
08 آوریل 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+2.00
07 آوریل 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+0.00
06 آوریل 2021 SAR ﷼202.00 SAR ﷼+1.00
05 آوریل 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
04 آوریل 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+0.00
01 آوریل 2021 SAR ﷼201.00 SAR ﷼+3.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت SAR ﷼204.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت SAR ﷼201.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین SAR ﷼201.90
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) SAR ﷼201.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) SAR ﷼203.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت SAR ﷼204.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت SAR ﷼196.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین SAR ﷼200.48
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) SAR ﷼204.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) SAR ﷼198.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت SAR ﷼216.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت SAR ﷼202.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین SAR ﷼209.57
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) SAR ﷼216.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) SAR ﷼202.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت SAR ﷼212.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین SAR ﷼216.13
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) SAR ﷼219.00
خامس مشایط نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) SAR ﷼214.00
خامس مشایط - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار