خمیس u200bu200b مشیت : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

خمیس u200bu200b مشیت : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
آل قونفوحه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
خمیس u200bu200b مشیت 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
نجران 31 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
خمیس u200bu200b مشیت : 22 کارات طلا قیمت

خمیس u200bu200b مشیت : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
آل قونفوحه 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
خمیس u200bu200b مشیت 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
نجران 31 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
خمیس u200bu200b مشیت : 22 کارات طلا قیمت