نزاوا, عمان : قیمت طلا

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات

17 اکتبر 2021
OMR ﷼23.73
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 اکتبر 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
14 اکتبر 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
13 اکتبر 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.44
12 اکتبر 2021 OMR ﷼23.62 OMR ﷼+0.05
11 اکتبر 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼+0.00
08 اکتبر 2021 OMR ﷼23.57 OMR ﷼-0.05
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.06
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.51
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.67
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.51
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) OMR ﷼23.73
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.29
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.87
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼24.22
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼23.62
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼24.38
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.13
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼23.90
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼24.22
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼24.22
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.15
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
نزاوا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼24.22
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 کارات

17 اکتبر 2021
OMR ﷼21.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 اکتبر 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
14 اکتبر 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
13 اکتبر 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.40
12 اکتبر 2021 OMR ﷼21.65 OMR ﷼+0.05
11 اکتبر 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
10 اکتبر 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
09 اکتبر 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼+0.00
08 اکتبر 2021 OMR ﷼21.60 OMR ﷼-0.05
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.55
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.70
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼21.55
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (17 اکتبر) OMR ﷼21.75
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.88
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) OMR ﷼22.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) OMR ﷼21.65
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت OMR ﷼22.35
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین OMR ﷼21.90
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) OMR ﷼22.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) OMR ﷼22.20
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.14
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
نزاوا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) OMR ﷼22.20
نزاوا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار