نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار