نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
نزاوا 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سور 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
نزاوا 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سور 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار