نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
سور 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
سور 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار