نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
همانطور که سیب الجدیده 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بهله 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
باوشر 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
خور فکان 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
مسقطی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
نزاوا 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سور 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
همانطور که سیب الجدیده 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بهله 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
باوشر 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
خور فکان 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
مسقطی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
نزاوا 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سور 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار