نزاوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

نزاوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
همانطور که سیب الجدیده 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
بهله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
بارکا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
باوشر 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
خور فکان 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
مسقطی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
نزاوا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
رستاق 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سحام 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سور 24 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار

نزاوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
البرعیمی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
خانم 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الصحار 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
همانطور که سیب الجدیده 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
بهله 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
بارکا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
باوشر 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
زید 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر فجیره 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
هتا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ایبری 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
کالبا 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
خور فکان 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
مسقطی 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
نزاوا 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
رستاق 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سحام 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سور 24 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
نزاوا : قیمت طلای 22 عیار