نزوا : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

نزوا : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
آل بوریمی 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
آل خانم 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
آل سحر 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
همانطور که سیب آل جدیده 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
به عنوان Suwayq 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
بهلا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
بارکا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
باوشار 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
قائد 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
فجیره شهر 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
هاتا 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
ایبری 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
کلبا 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
خور فکان 31 اکتبر 2020 AED د.إ233.20
مسقط 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
نزوا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
رستاخ 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
سحام 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
سور 31 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
نزوا : 22 کارات طلا قیمت

نزوا : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
آل بوریمی 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
آل خانم 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
آل سحر 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
همانطور که سیب آل جدیده 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
به عنوان Suwayq 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
بهلا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
بارکا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
باوشار 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
قائد 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
فجیره شهر 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
هاتا 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
ایبری 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
کلبا 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
خور فکان 31 اکتبر 2020 AED د.إ213.75
مسقط 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
نزوا 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
رستاخ 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
سحام 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
سور 31 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
نزوا : 22 کارات طلا قیمت