الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

17 ژانویه 2022
QAR ﷼230.20
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼-1.09
14 ژانویه 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+0.00
13 ژانویه 2022 QAR ﷼231.29 QAR ﷼+1.09
12 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20 QAR ﷼+1.09
11 ژانویه 2022 QAR ﷼229.11 QAR ﷼+1.64
10 ژانویه 2022 QAR ﷼227.47 QAR ﷼-0.55
09 ژانویه 2022 QAR ﷼228.02 QAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 QAR ﷼228.02 QAR ﷼+1.09
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼231.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼226.93
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼229.59
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼231.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) QAR ﷼230.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼230.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼224.74
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼227.40
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼226.93
الریان نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼230.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼235.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼230.94
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼227.47
الریان نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼227.47
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼229.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼223.11
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼225.31
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼223.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼226.38
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

17 ژانویه 2022
QAR ﷼211.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
16 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+0.00
15 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼-1.00
14 ژانویه 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+0.00
13 ژانویه 2022 QAR ﷼212.00 QAR ﷼+1.00
12 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00 QAR ﷼+1.00
11 ژانویه 2022 QAR ﷼210.00 QAR ﷼+1.50
10 ژانویه 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼-0.50
09 ژانویه 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+0.00
08 ژانویه 2022 QAR ﷼209.00 QAR ﷼+1.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼212.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼208.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼210.44
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼212.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (17 ژانویه) QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼206.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین QAR ﷼208.44
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) QAR ﷼208.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت QAR ﷼216.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼205.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین QAR ﷼211.68
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) QAR ﷼208.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) QAR ﷼208.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت QAR ﷼210.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت QAR ﷼204.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین QAR ﷼206.52
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) QAR ﷼205.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) QAR ﷼207.50
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار