الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

24 ژوئن 2024
QAR ﷼284.00
+1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50 QAR ﷼+0.00
22 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50 QAR ﷼-1.00
21 ژوئن 2024 QAR ﷼283.50 QAR ﷼+0.00
19 ژوئن 2024 QAR ﷼283.50 QAR ﷼+0.50
18 ژوئن 2024 QAR ﷼283.00 QAR ﷼+0.50
17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50 QAR ﷼-1.50
16 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+0.00
14 ژوئن 2024 QAR ﷼284.00 QAR ﷼+2.00
13 ژوئن 2024 QAR ﷼282.00 QAR ﷼-1.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼289.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼279.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼283.16
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼283.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) QAR ﷼282.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼295.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼280.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼286.24
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼280.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼284.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼291.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼272.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼284.65
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼272.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼280.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼272.50
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼253.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼264.17
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼253.00
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼272.50
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

24 ژوئن 2024
QAR ﷼266.50
+1.50
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00 QAR ﷼+0.00
22 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00 QAR ﷼-1.00
21 ژوئن 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+0.00
19 ژوئن 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+0.50
18 ژوئن 2024 QAR ﷼265.50 QAR ﷼+0.50
17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00 QAR ﷼-1.50
16 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 QAR ﷼266.50 QAR ﷼+0.50
14 ژوئن 2024 QAR ﷼266.00 QAR ﷼+1.50
13 ژوئن 2024 QAR ﷼264.50 QAR ﷼-1.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت QAR ﷼271.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت QAR ﷼262.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین QAR ﷼265.64
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) QAR ﷼266.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) QAR ﷼265.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت QAR ﷼277.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت QAR ﷼262.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین QAR ﷼268.42
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) QAR ﷼263.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) QAR ﷼267.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼273.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼255.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼266.94
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼255.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) QAR ﷼262.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼256.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼238.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼248.25
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼238.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼256.00
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار