الریان, قطر : قیمت طلا

الریان : نرخ طلای 24 کارات

09 آوریل 2021
QAR ﷼221.47
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47 QAR ﷼-1.09
08 آوریل 2021 QAR ﷼222.56 QAR ﷼+1.63
07 آوریل 2021 QAR ﷼220.93 QAR ﷼+0.55
06 آوریل 2021 QAR ﷼220.38 QAR ﷼+1.09
05 آوریل 2021 QAR ﷼219.29 QAR ﷼-0.54
04 آوریل 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 QAR ﷼219.83 QAR ﷼+1.63
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼222.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼218.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼220.48
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼218.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) QAR ﷼221.47
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼221.47
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼214.92
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼218.55
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼220.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼216.02
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼234.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼220.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼228.70
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼234.56
الریان نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) QAR ﷼220.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼244.38
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼230.20
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼234.88
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼237.84
الریان نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼232.93
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

الریان : نرخ طلای 22 کارات

09 آوریل 2021
QAR ﷼203.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
11 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00 QAR ﷼-1.00
08 آوریل 2021 QAR ﷼204.00 QAR ﷼+1.50
07 آوریل 2021 QAR ﷼202.50 QAR ﷼+0.50
06 آوریل 2021 QAR ﷼202.00 QAR ﷼+1.00
05 آوریل 2021 QAR ﷼201.00 QAR ﷼-0.50
04 آوریل 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 QAR ﷼201.50 QAR ﷼+1.50
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت QAR ﷼204.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت QAR ﷼200.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین QAR ﷼202.09
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) QAR ﷼200.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (11 آوریل) QAR ﷼203.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت QAR ﷼203.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت QAR ﷼197.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین QAR ﷼200.32
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) QAR ﷼202.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) QAR ﷼198.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت QAR ﷼215.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت QAR ﷼202.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین QAR ﷼209.63
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) QAR ﷼215.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) QAR ﷼202.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت QAR ﷼224.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت QAR ﷼211.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین QAR ﷼215.29
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) QAR ﷼218.00
الریان نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) QAR ﷼213.50
الریان - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار