الریان : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الریان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
شهر ابوظبی 20 آوریل 2024 AED د.إ289.50
الخور 19 آوریل 2024 QAR ﷼291.50
مالکیه 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
الریان 19 آوریل 2024 QAR ﷼291.50
الوکره 19 آوریل 2024 QAR ﷼291.50
بودایا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
دمام 20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00
دوحه 19 آوریل 2024 QAR ﷼291.50
غیاثی 20 آوریل 2024 AED د.إ289.50
شهرک حمد 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
هوفوف 20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00
شهر ایسا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
Jidhafs 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
جوبیل 20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00
خبر 20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00
مادینات زاید 20 آوریل 2024 AED د.إ289.50
مناما 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
محارق 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
قطیف 20 آوریل 2024 SAR ﷼298.00
ریفا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
روایس 20 آوریل 2024 AED د.إ289.50
سیترا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب29.60
ام صلال محمد 19 آوریل 2024 QAR ﷼291.50
الریان : قیمت طلای 22 عیار

الریان : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
شهر ابوظبی 20 آوریل 2024 AED د.إ268.25
الخور 19 آوریل 2024 QAR ﷼273.00
مالکیه 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
الریان 19 آوریل 2024 QAR ﷼273.00
الوکره 19 آوریل 2024 QAR ﷼273.00
بودایا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
دمام 20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00
دوحه 19 آوریل 2024 QAR ﷼273.00
غیاثی 20 آوریل 2024 AED د.إ268.25
شهرک حمد 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
هوفوف 20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00
شهر ایسا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
Jidhafs 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
جوبیل 20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00
خبر 20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00
مادینات زاید 20 آوریل 2024 AED د.إ268.25
مناما 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
محارق 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
قطیف 20 آوریل 2024 SAR ﷼274.00
ریفا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
روایس 20 آوریل 2024 AED د.إ268.25
سیترا 20 آوریل 2024 BHD .د.ب27.80
ام صلال محمد 19 آوریل 2024 QAR ﷼273.00
الریان : قیمت طلای 22 عیار