الریان : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الریان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الریان : قیمت طلای 22 عیار

الریان : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الریان : قیمت طلای 22 عیار