الریان : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الریان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
شهر ابوظبی 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
غیاثی 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
مادینات زاید 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
روایس 19 جولای 2024 AED د.إ290.75
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب29.70
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
الریان : قیمت طلای 22 عیار

الریان : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
شهر ابوظبی 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
غیاثی 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
مادینات زاید 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
روایس 19 جولای 2024 AED د.إ269.25
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.00
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
الریان : قیمت طلای 22 عیار