شهر کویت, کویت : قیمت طلا

شهر کویت : نرخ طلای 24 کارات

03 دسامبر 2022
KWD د.ك18.25
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
02 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.00
01 دسامبر 2022 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.45
30 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
27 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
26 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
24 نوامبر 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.05
23 نوامبر 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
22 نوامبر 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك-0.05
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.25
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.25
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.25
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.25
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) KWD د.ك18.25
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.05
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.85
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك17.80
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.12
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك17.10
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.85
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.85
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.22
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك17.30
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك17.10
شهر کویت - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر کویت : نرخ طلای 22 کارات

03 دسامبر 2022
KWD د.ك17.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
03 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
02 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.00
01 دسامبر 2022 KWD د.ك17.35 KWD د.ك+0.40
30 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
27 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
26 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
25 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
24 نوامبر 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.10
23 نوامبر 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
22 نوامبر 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (03 دسامبر) KWD د.ك17.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.20
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك15.90
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك16.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.95
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك16.75
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.34
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك16.30
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك16.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك16.75
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین KWD د.ك16.42
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) KWD د.ك16.40
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) KWD د.ك16.30
شهر کویت - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار