شهر کویت, کویت : قیمت طلا

شهر کویت : نرخ طلای 24 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
KWD د.ك18.87
-0.22
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 ژانویه 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
07 ژانویه 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك-0.33
06 ژانویه 2021 KWD د.ك20.02 KWD د.ك+0.11
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.09
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.40
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) KWD د.ك19.09
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
شهر کویت نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
شهر کویت - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهر کویت : نرخ طلای 22 کارات

امروز 16 ژانویه 2021
KWD د.ك17.30
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
15 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 ژانویه 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
07 ژانویه 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.30
06 ژانویه 2021 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.50
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.78
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (15 ژانویه) KWD د.ك17.50
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
شهر کویت نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
شهر کویت - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار