شهر کویت : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر کویت : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آل فهیل 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
الفروانیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آل فینتاس 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
الجهرا 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
المنقف 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آریقه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
آر رومیثیا 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
به عنوان سلیمیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
هافر آل باطین 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
هاوالی 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
جانوب آس سوره 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼242.00
شهر کویت 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
صباح آس سلیم 01 فوریه 2023 KWD د.ك19.35
شهر کویت : قیمت طلای 22 عیار

شهر کویت : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آل فهیل 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
الفروانیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آل فینتاس 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
الجهرا 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
المنقف 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آریقه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
آر رومیثیا 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
به عنوان سلیمیه 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
هافر آل باطین 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
هاوالی 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
جانوب آس سوره 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
جوبیل 01 فوریه 2023 SAR ﷼223.00
شهر کویت 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
صباح آس سلیم 01 فوریه 2023 KWD د.ك18.25
شهر کویت : قیمت طلای 22 عیار