صباح آس سلیم, کویت : قیمت طلا

صباح آس سلیم : نرخ طلای 24 کارات

امروز 29 جولای 2021
KWD د.ك18.60
+0.16
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
27 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
26 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
25 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
24 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 جولای 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.66
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.22
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.22
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) KWD د.ك18.44
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك19.53
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك18.81
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك19.53
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك18.11
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.16
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.94
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.16
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك19.42
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.44
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.11
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.27
صباح آس سلیم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

صباح آس سلیم : نرخ طلای 22 کارات

امروز 29 جولای 2021
KWD د.ك17.05
+0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
28 جولای 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
27 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
26 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
25 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
24 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 جولای 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.10
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.96
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك16.70
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (28 جولای) KWD د.ك16.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.24
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك16.60
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.36
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك16.65
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.60
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك16.75
صباح آس سلیم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار