صباح آس سلیم, کویت : قیمت طلا

صباح آس سلیم : نرخ طلای 24 کارات

امروز 21 ژانویه 2021
KWD د.ك19.26
+0.17
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 ژانویه 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.28
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (20 ژانویه) KWD د.ك19.09
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
صباح آس سلیم نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
صباح آس سلیم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

صباح آس سلیم : نرخ طلای 22 کارات

امروز 21 ژانویه 2021
KWD د.ك17.65
+0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 ژانویه 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.68
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (20 ژانویه) KWD د.ك17.50
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
صباح آس سلیم نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
صباح آس سلیم - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار