صباح آس سلیم : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

صباح آس سلیم : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
آل فهیل 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
الفروانیه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
آل فینتاس 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
الجهرا 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
المنقف 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
آریقه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
آر رومیثیا 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
به عنوان سلیمیه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
هافر آل باطین 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
هاوالی 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
جانوب آس سوره 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
شهر کویت 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
صباح آس سلیم 21 ژانویه 2021 KWD د.ك19.26
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار

صباح آس سلیم : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
آل فهیل 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
الفروانیه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
آل فینتاس 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
الجهرا 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
المنقف 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
آریقه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
آر رومیثیا 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
به عنوان سلیمیه 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
هافر آل باطین 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
هاوالی 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
جانوب آس سوره 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
شهر کویت 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
صباح آس سلیم 21 ژانویه 2021 KWD د.ك17.65
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار