صباح آس سلیم : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

صباح آس سلیم : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
آل فهیل 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
الفروانیه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
آل فینتاس 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
الجهرا 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
المنقف 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
آریقه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
آر رومیثیا 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
به عنوان سلیمیه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
هافر آل باطین 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
هاوالی 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
جانوب آس سوره 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
جوبیل 20 ممکن است 2024 SAR ﷼303.00
شهر کویت 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
صباح آس سلیم 20 ممکن است 2024 KWD د.ك24.65
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار

صباح آس سلیم : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
آل فهیل 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
الفروانیه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
آل فینتاس 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
الجهرا 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
المنقف 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
آریقه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
آر رومیثیا 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
به عنوان سلیمیه 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
هافر آل باطین 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
هاوالی 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
جانوب آس سوره 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
جوبیل 20 ممکن است 2024 SAR ﷼280.00
شهر کویت 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
صباح آس سلیم 20 ممکن است 2024 KWD د.ك23.25
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار