صباح آس سلیم : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

صباح آس سلیم : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
آل فهیل 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
الفروانیه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
آل فینتاس 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
الجهرا 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
المنقف 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
آریقه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
آر رومیثیا 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
به عنوان سلیمیه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
هافر آل باطین 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
هاوالی 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
جانوب آس سوره 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
جوبیل 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
شهر کویت 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
صباح آس سلیم 17 ژانویه 2022 KWD د.ك18.77
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار

صباح آس سلیم : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
آل فهیل 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
الفروانیه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
آل فینتاس 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
الجهرا 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
المنقف 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
آریقه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
آر رومیثیا 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
به عنوان سلیمیه 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
هافر آل باطین 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
هاوالی 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
جانوب آس سوره 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
جوبیل 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
شهر کویت 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
صباح آس سلیم 17 ژانویه 2022 KWD د.ك17.20
صباح آس سلیم : قیمت طلای 22 عیار