شهرک حمد, بحرین : قیمت طلا

شهرک حمد : نرخ طلای 24 کارات

24 ژوئن 2024
BHD .د.ب28.80
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب+0.00
22 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب-0.10
21 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.00
19 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.00
18 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.10
17 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.70 BHD .د.ب-0.20
16 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
15 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.00
14 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.90 BHD .د.ب+0.30
13 ژوئن 2024 BHD .د.ب28.60 BHD .د.ب-0.30
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.30
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.40
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب28.77
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب28.80
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) BHD .د.ب28.70
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب28.50
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب29.11
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب28.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب28.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب29.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب27.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب28.93
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب27.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب28.40
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب25.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب26.76
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب25.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب27.60
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهرک حمد : نرخ طلای 22 کارات

24 ژوئن 2024
BHD .د.ب27.10
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
23 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب+0.00
22 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب-0.20
21 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.20 BHD .د.ب+0.10
19 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
18 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.10
17 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.00 BHD .د.ب-0.10
16 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
15 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.00
14 ژوئن 2024 BHD .د.ب27.10 BHD .د.ب+0.20
13 ژوئن 2024 BHD .د.ب26.90 BHD .د.ب-0.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.50
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.70
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب27.06
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب27.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (23 ژوئن) BHD .د.ب27.00
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب28.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب27.38
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب26.90
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب27.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب27.90
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب26.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب27.23
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب26.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) BHD .د.ب26.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب26.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب24.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب25.26
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب24.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب26.10
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار