شهرک حمد, بحرین : قیمت طلا

شهرک حمد : نرخ طلای 24 کارات

07 مرداد 2022
BHD .د.ب22.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
06 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
05 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
04 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.20
03 مرداد 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.30
02 مرداد 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
01 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.10
31 جولای 2022 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
30 جولای 2022 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
29 جولای 2022 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.20
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.20
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.09
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب22.10
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) BHD .د.ب22.10
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.30
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.71
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.50
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب22.00
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.30
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب22.90
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب23.00
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب22.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.40
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب23.04
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب23.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب23.00
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهرک حمد : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
BHD .د.ب20.90
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
06 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
05 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.10
04 مرداد 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.30
03 مرداد 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.30
02 مرداد 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
01 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
31 جولای 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
30 جولای 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
29 جولای 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.00
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب20.90
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب20.90
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (07 مرداد) BHD .د.ب20.90
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب20.57
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب21.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب20.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.00
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین BHD .د.ب21.68
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) BHD .د.ب21.70
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) BHD .د.ب21.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین BHD .د.ب21.77
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) BHD .د.ب22.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) BHD .د.ب21.80
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار