شهرک حمد, بحرین : قیمت طلا

شهرک حمد : نرخ طلای 24 کارات

16 آوریل 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
15 آوریل 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.21
14 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
13 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.11
12 آوریل 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
07 آوریل 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.69
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.15
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب22.33
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب22.15
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) BHD .د.ب22.69
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.26
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.60
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب22.05
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب22.26
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب21.93
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.78
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.04
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.05
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب23.78
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب22.26
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب24.77
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب23.35
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب23.79
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب24.22
شهرک حمد نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب23.67
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

شهرک حمد : نرخ طلای 22 کارات

16 آوریل 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
15 آوریل 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.20
14 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
13 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.10
12 آوریل 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 آوریل 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
07 آوریل 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین BHD .د.ب20.46
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) BHD .د.ب20.30
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) BHD .د.ب20.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت BHD .د.ب20.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت BHD .د.ب19.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین BHD .د.ب20.21
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) BHD .د.ب20.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) BHD .د.ب20.10
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.13
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) BHD .د.ب21.80
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) BHD .د.ب20.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت BHD .د.ب22.70
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت BHD .د.ب21.40
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین BHD .د.ب21.81
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) BHD .د.ب22.20
شهرک حمد نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) BHD .د.ب21.70
شهرک حمد - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار