شهرک حمد : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهرک حمد : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
مالکیه 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
بودایا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
دمام 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
شهرک حمد 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
هوفوف 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
شهر ایسا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
Jidhafs 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
جوبیل 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
خبر 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
مناما 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
محارق 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
قطیف 10 آوریل 2021 SAR ﷼221.47
ریفا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
روایس 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
سیترا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب22.37
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼221.47
شهرک حمد : قیمت طلای 22 عیار

شهرک حمد : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
الخور 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
مالکیه 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
الریان 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
الوکره 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
بودایا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
دمام 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
دوحه 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
شهرک حمد 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
هوفوف 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
شهر ایسا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
Jidhafs 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
جوبیل 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
خبر 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
مناما 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
محارق 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
قطیف 10 آوریل 2021 SAR ﷼203.00
ریفا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
روایس 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
سیترا 11 آوریل 2021 BHD .د.ب20.50
ام صلال محمد 09 آوریل 2021 QAR ﷼203.00
شهرک حمد : قیمت طلای 22 عیار