سور, عمان : قیمت طلا

سور : نرخ طلای 24 کارات

01 فوریه 2023
OMR ﷼24.85
+0.35
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 OMR ﷼24.50 OMR ﷼-0.25
30 ژانویه 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
29 ژانویه 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼-0.05
27 ژانویه 2023 OMR ﷼24.85 OMR ﷼-0.05
26 ژانویه 2023 OMR ﷼24.90 OMR ﷼+0.15
25 ژانویه 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.20
24 ژانویه 2023 OMR ﷼24.95 OMR ﷼+0.20
23 ژانویه 2023 OMR ﷼24.75 OMR ﷼-0.05
22 ژانویه 2023 OMR ﷼24.80 OMR ﷼+0.00
سور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼
سور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼
سور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼
سور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () OMR ﷼
سور نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی () OMR ﷼
سور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.95
سور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.50
سور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.45
سور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.50
سور نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.50
سور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
سور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.90
سور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
سور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼23.20
سور نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼23.50
سور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.00
سور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.00
سور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.36
سور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼21.40
سور نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼22.75
سور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سور : نرخ طلای 22 کارات

01 فوریه 2023
OMR ﷼23.75
+0.35
تاریخ قیمت تغییر دادن
31 ژانویه 2023 OMR ﷼23.40 OMR ﷼-0.30
30 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
29 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
28 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼-0.05
27 ژانویه 2023 OMR ﷼23.75 OMR ﷼-0.05
26 ژانویه 2023 OMR ﷼23.80 OMR ﷼+0.15
25 ژانویه 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.20
24 ژانویه 2023 OMR ﷼23.85 OMR ﷼+0.20
23 ژانویه 2023 OMR ﷼23.65 OMR ﷼-0.05
22 ژانویه 2023 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.00
سور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼
سور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼
سور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼
سور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه () OMR ﷼
سور نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی () OMR ﷼
سور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.85
سور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.55
سور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼23.40
سور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼22.55
سور نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼23.40
سور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
سور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.00
سور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.23
سور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.25
سور نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼22.55
سور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼22.05
سور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.20
سور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼21.47
سور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼20.60
سور نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.80
سور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار