سور, عمان : قیمت طلا

سور : نرخ طلای 24 کارات

17 ژوئن 2024
OMR ﷼29.50
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.05
14 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
13 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.15
12 ژوئن 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.20
11 ژوئن 2024 OMR ﷼29.45 OMR ﷼+0.10
10 ژوئن 2024 OMR ﷼29.35 OMR ﷼+0.15
09 ژوئن 2024 OMR ﷼29.20 OMR ﷼+0.00
08 ژوئن 2024 OMR ﷼29.20 OMR ﷼-0.35
07 ژوئن 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼-0.70
سور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼30.25
سور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.20
سور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼29.62
سور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼29.65
سور نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) OMR ﷼29.70
سور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼30.90
سور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼29.25
سور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼29.92
سور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼29.25
سور نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼29.85
سور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼30.70
سور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼28.60
سور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼29.79
سور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼28.60
سور نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼29.45
سور نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼28.45
سور نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼26.40
سور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼27.59
سور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼26.40
سور نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼28.45
سور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سور : نرخ طلای 22 کارات

17 ژوئن 2024
OMR ﷼27.70
-0.20
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژوئن 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.00
15 ژوئن 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.05
14 ژوئن 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
13 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.10
12 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80 OMR ﷼+0.15
11 ژوئن 2024 OMR ﷼27.65 OMR ﷼+0.10
10 ژوئن 2024 OMR ﷼27.55 OMR ﷼-0.20
09 ژوئن 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼+0.00
08 ژوئن 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼-0.35
07 ژوئن 2024 OMR ﷼28.10 OMR ﷼-0.60
سور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼28.70
سور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.55
سور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼27.99
سور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼28.15
سور نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (16 ژوئن) OMR ﷼27.90
سور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼29.30
سور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.80
سور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼28.42
سور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼27.80
سور نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼28.35
سور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼29.15
سور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼27.20
سور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼28.31
سور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼27.20
سور نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼28.00
سور نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼27.10
سور نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼25.20
سور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼26.28
سور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼25.20
سور نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼27.10
سور - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار