سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
بهله 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
بارکا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
باوشر 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
مسقطی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
نزاوا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
رستاق 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
سور 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
بهله 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
بارکا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
باوشر 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
مسقطی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
نزاوا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
رستاق 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
سور 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
سور : قیمت طلای 22 عیار