سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بهله 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
باوشر 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
مسقطی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
نزاوا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
سور 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بهله 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
باوشر 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
مسقطی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
نزاوا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
سور 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
سور : قیمت طلای 22 عیار