سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
بهله 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
باوشر 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
مسقطی 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
نزاوا 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
سور 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
بهله 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
باوشر 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
مسقطی 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
نزاوا 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
سور 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
سور : قیمت طلای 22 عیار