سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
نزاوا 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سور 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
نزاوا 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سور 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سور : قیمت طلای 22 عیار