سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
به عنوان Suwayq 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
بهله 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
بارکا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
باوشر 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
ایبری 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
مسقطی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
نزاوا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
رستاق 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
سور 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
به عنوان Suwayq 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
بهله 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
بارکا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
باوشر 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
ایبری 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
مسقطی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
نزاوا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
رستاق 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
سور 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
سور : قیمت طلای 22 عیار