سور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بهله 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
باوشر 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
مسقطی 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
نزاوا 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سور 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سور : قیمت طلای 22 عیار

سور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بهله 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
باوشر 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
مسقطی 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
نزاوا 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سور 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سور : قیمت طلای 22 عیار