هوفوف, عربستان سعودی : قیمت طلا

هوفوف : نرخ طلای 24 کارات

09 مرداد 2022
SAR ﷼226.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
09 مرداد 2022 SAR ﷼226.00 SAR ﷼+2.00
08 مرداد 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+0.00
07 مرداد 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00 SAR ﷼+1.00
05 مرداد 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼-2.00
04 مرداد 2022 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+2.00
03 مرداد 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
02 مرداد 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
01 مرداد 2022 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
31 جولای 2022 SAR ﷼222.00 SAR ﷼+0.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼226.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼223.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼223.89
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼223.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (09 مرداد) SAR ﷼226.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼228.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼215.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼219.52
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼227.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼222.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼235.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼231.63
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼231.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼228.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼238.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼232.90
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼238.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼233.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هوفوف : نرخ طلای 22 کارات

01 ژانویه 1970
SAR ﷼209.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
09 مرداد 2022 SAR ﷼209.00 SAR ﷼+3.00
08 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
07 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
05 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼-2.00
04 مرداد 2022 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+2.00
03 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
02 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+0.00
01 مرداد 2022 SAR ﷼206.00 SAR ﷼+1.00
31 جولای 2022 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+0.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼209.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼206.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼206.56
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼206.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (09 مرداد) SAR ﷼209.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼198.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼202.55
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼205.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼217.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼213.67
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼214.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت SAR ﷼220.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین SAR ﷼214.87
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) SAR ﷼219.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) SAR ﷼215.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار