هوفوف, عربستان سعودی : قیمت طلا

هوفوف : نرخ طلای 24 کارات

29 نوامبر 2023
SAR ﷼256.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00 SAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 SAR ﷼254.00 SAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 SAR ﷼252.00 SAR ﷼+1.00
26 نوامبر 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+1.00
23 نوامبر 2023 SAR ﷼250.00 SAR ﷼+0.00
22 نوامبر 2023 SAR ﷼250.00 SAR ﷼-1.00
21 نوامبر 2023 SAR ﷼251.00 SAR ﷼+3.00
20 نوامبر 2023 SAR ﷼248.00 SAR ﷼+0.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼256.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼243.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼248.66
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼249.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) SAR ﷼256.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼251.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼228.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.71
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼232.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼250.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼232.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼240.67
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼243.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼232.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼237.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼240.57
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼244.00
هوفوف نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼244.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

هوفوف : نرخ طلای 22 کارات

29 نوامبر 2023
SAR ﷼236.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00 SAR ﷼+2.00
28 نوامبر 2023 SAR ﷼234.00 SAR ﷼+2.00
27 نوامبر 2023 SAR ﷼232.00 SAR ﷼+1.00
26 نوامبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
25 نوامبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
24 نوامبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+0.00
23 نوامبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+1.00
22 نوامبر 2023 SAR ﷼230.00 SAR ﷼-1.00
21 نوامبر 2023 SAR ﷼231.00 SAR ﷼+2.00
20 نوامبر 2023 SAR ﷼229.00 SAR ﷼+0.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼236.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼224.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین SAR ﷼229.24
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) SAR ﷼230.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (29 نوامبر) SAR ﷼236.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت SAR ﷼232.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼210.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین SAR ﷼222.29
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) SAR ﷼214.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) SAR ﷼231.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼214.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼221.97
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼225.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) SAR ﷼214.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼222.11
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼225.00
هوفوف نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼225.00
هوفوف - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار