هوفوف : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هوفوف : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الخور 21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65
مالکیه 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الریان 21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65
الوکره 21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65
بودایا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
دمام 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
دوحه 21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65
شهرک حمد 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
شهر ایسا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
Jidhafs 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
خارج 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
خبر 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
مناما 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
محارق 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
قطیف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
ریفا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
ریاض 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
سیترا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
ام صلال محمد 21 ژانویه 2021 QAR ﷼235.65
هوفوف : قیمت طلای 22 عیار

هوفوف : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الخور 21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00
مالکیه 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الریان 21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00
الوکره 21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00
بودایا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
دمام 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
دوحه 21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00
شهرک حمد 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
شهر ایسا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
Jidhafs 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
خارج 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
خبر 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
مناما 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
محارق 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
قطیف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
ریفا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
ریاض 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
سیترا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
ام صلال محمد 21 ژانویه 2021 QAR ﷼216.00
هوفوف : قیمت طلای 22 عیار