هوفوف : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هوفوف : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
مالکیه 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
بودایا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
دمام 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
شهرک حمد 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
شهر ایسا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
Jidhafs 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
خارج 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
خبر 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
مناما 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
محارق 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
قطیف 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
ریفا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
ریاض 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
سیترا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
هوفوف : قیمت طلای 22 عیار

هوفوف : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
مالکیه 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
بودایا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
دمام 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
شهرک حمد 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
شهر ایسا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
Jidhafs 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
خارج 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
خبر 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
مناما 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
محارق 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
قطیف 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
ریفا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
ریاض 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
سیترا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
هوفوف : قیمت طلای 22 عیار