مسقطی, عمان : قیمت طلا

مسقطی : نرخ طلای 24 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
06 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼23.13 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.21
01 آوریل 2021 OMR ﷼22.97 OMR ﷼+0.39
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.29
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) OMR ﷼23.29
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼23.46
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.58
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼23.14
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼23.46
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼22.58
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.60
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.24
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.18
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.60
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼23.24
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.85
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
مسقطی نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.60
مسقطی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

مسقطی : نرخ طلای 22 کارات

08 آوریل 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
10 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
06 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼+0.00
05 آوریل 2021 OMR ﷼21.20 OMR ﷼-0.05
04 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
03 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
02 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.20
01 آوریل 2021 OMR ﷼21.05 OMR ﷼+0.35
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.26
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (10 آوریل) OMR ﷼21.35
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼21.50
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.70
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼21.21
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼21.50
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼20.70
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.30
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼22.16
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼22.55
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼21.30
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
مسقطی نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼22.55
مسقطی - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار