مسقط : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

مسقط : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل خانم 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
همانطور که سیب آل جدیده 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
بهلا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
بارکا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
باوشار 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
قائد 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
دیبابا آل فجیره 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
Dibba Al Hisn 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
فجیره شهر 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
هاتا 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
کلبا 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
خور فکان 24 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
مسقط 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
نزوا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
رستاخ 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
سور 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
مسقط : 22 کارات طلا قیمت

مسقط : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل عین 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل خانم 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
همانطور که سیب آل جدیده 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
بهلا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
بارکا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
باوشار 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
قائد 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
دیبابا آل فجیره 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
Dibba Al Hisn 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
فجیره شهر 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
هاتا 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
کلبا 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
خور فکان 24 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
مسقط 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
نزوا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
رستاخ 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
سور 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
مسقط : 22 کارات طلا قیمت