مسقطی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مسقطی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
همانطور که سیب الجدیده 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
به عنوان Suwayq 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
بهله 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
بارکا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
باوشر 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
دیبا الفجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
دیبا آل هیسن 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
خور فکان 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
مسقطی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
نزاوا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
رستاق 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
سحام 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
سور 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار

مسقطی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
همانطور که سیب الجدیده 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
به عنوان Suwayq 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
بهله 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
بارکا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
باوشر 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
دیبا الفجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
دیبا آل هیسن 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
خور فکان 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
مسقطی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
نزاوا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
رستاق 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
سحام 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
سور 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار