مسقطی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مسقطی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
الصحار 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بهله 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
زید 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
دیبا الفجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
دیبا آل هیسن 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر فجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
کالبا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
خور فکان 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
مسقطی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
رستاق 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
سحام 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
سور 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار

مسقطی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
الصحار 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بهله 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
زید 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
دیبا الفجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
دیبا آل هیسن 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر فجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
کالبا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
خور فکان 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
مسقطی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
رستاق 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
سحام 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
سور 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار