مسقطی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مسقطی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
البرعیمی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
خانم 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
الصحار 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
همانطور که سیب الجدیده 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
به عنوان Suwayq 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بهله 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بارکا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
باوشر 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
زید 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
دیبا الفجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
دیبا آل هیسن 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
شهر فجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
هتا 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
ایبری 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
کالبا 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
خور فکان 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
مسقطی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
نزاوا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
رستاق 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
سحام 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
سور 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار

مسقطی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
البرعیمی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
خانم 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
الصحار 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
همانطور که سیب الجدیده 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
به عنوان Suwayq 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بهله 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بارکا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
باوشر 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
زید 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
دیبا الفجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
دیبا آل هیسن 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
شهر فجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
هتا 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
ایبری 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
کالبا 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
خور فکان 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
مسقطی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
نزاوا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
رستاق 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
سحام 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
سور 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
مسقطی : قیمت طلای 22 عیار