نجران, عربستان سعودی : قیمت طلا

نجران : نرخ طلای 24 کارات

21 سپتامبر 2023
SAR ﷼242.00
-2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 سپتامبر 2023 SAR ﷼244.00 SAR ﷼+2.00
19 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+0.00
18 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
17 سپتامبر 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼+0.00
16 سپتامبر 2023 SAR ﷼241.00 SAR ﷼-1.00
15 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+3.00
14 سپتامبر 2023 SAR ﷼239.00 SAR ﷼-1.00
13 سپتامبر 2023 SAR ﷼240.00 SAR ﷼+0.00
12 سپتامبر 2023 SAR ﷼240.00 SAR ﷼-2.00
11 سپتامبر 2023 SAR ﷼242.00 SAR ﷼+1.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼239.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼241.75
نجران نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼243.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (20 سپتامبر) SAR ﷼244.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼244.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼237.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼240.57
نجران نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼244.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼244.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼248.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼241.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼244.25
نجران نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼241.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼246.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼248.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼240.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼243.93
نجران نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼248.00
نجران نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼241.00
نجران - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

نجران : نرخ طلای 22 کارات

21 سپتامبر 2023
SAR ﷼223.00
-2.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
20 سپتامبر 2023 SAR ﷼225.00 SAR ﷼+2.00
19 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
18 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
17 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
16 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+0.00
15 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+2.00
14 سپتامبر 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
13 سپتامبر 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼+0.00
12 سپتامبر 2023 SAR ﷼221.00 SAR ﷼-2.00
11 سپتامبر 2023 SAR ﷼223.00 SAR ﷼+1.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت SAR ﷼221.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین SAR ﷼223.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (20 سپتامبر) SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت SAR ﷼219.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین SAR ﷼222.11
نجران نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) SAR ﷼225.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت SAR ﷼229.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت SAR ﷼222.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین SAR ﷼225.36
نجران نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) SAR ﷼222.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) SAR ﷼227.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت SAR ﷼229.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت SAR ﷼221.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین SAR ﷼224.97
نجران نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) SAR ﷼229.00
نجران نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) SAR ﷼222.00
نجران - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار