سیترا, بحرین : قیمت طلا

سیترا : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
BHD .د.ب23.13
+0.11
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02 BHD .د.ب+0.11
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.91 BHD .د.ب+0.11
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب+0.11
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب-0.11
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب22.80 BHD .د.ب-0.22
سیترا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.02
سیترا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.58
سیترا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.75
سیترا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب22.58
سیترا نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) BHD .د.ب23.02
سیترا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
سیترا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.37
سیترا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب22.87
سیترا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب23.35
سیترا نرخ طلای 24 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب22.58
سیترا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
سیترا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.26
سیترا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب22.98
سیترا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب23.35
سیترا نرخ طلای 24 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب23.24
سیترا نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب23.46
سیترا نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب22.69
سیترا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب23.14
سیترا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب22.69
سیترا نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب23.35
سیترا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سیترا : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 اکتبر 2021
BHD .د.ب21.20
+0.10
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.00
23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
22 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
21 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.00
20 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
19 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
18 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
17 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب-0.10
15 اکتبر 2021 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.20
سیترا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.10
سیترا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.70
سیترا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.85
سیترا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) BHD .د.ب20.70
سیترا نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (24 اکتبر) BHD .د.ب21.10
سیترا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
سیترا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.50
سیترا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت میانگین BHD .د.ب20.96
سیترا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت افتتاحیه (01 سپتامبر) BHD .د.ب21.40
سیترا نرخ طلای 22 کارات - سپتامبر : قیمت پایانی (30 سپتامبر) BHD .د.ب20.70
سیترا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
سیترا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.40
سیترا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت میانگین BHD .د.ب21.06
سیترا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت افتتاحیه (01 مرداد) BHD .د.ب21.40
سیترا نرخ طلای 22 کارات - مرداد : قیمت پایانی (31 مرداد) BHD .د.ب21.30
سیترا نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت BHD .د.ب21.50
سیترا نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت BHD .د.ب20.80
سیترا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین BHD .د.ب21.21
سیترا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) BHD .د.ب20.80
سیترا نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (31 جولای) BHD .د.ب21.40
سیترا - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار