سیترا : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

سیترا : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل مالکیه 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
بودیا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
دمام 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
حمد شهرک 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
هوفف 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
Isa Town 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جیداف 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جوبیل 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
خوبر 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
منامه 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
محراق 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
قطیف 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
ریفا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
روویس 23 اکتبر 2020 AED د.إ236.47
سیترا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
سیترا : 22 کارات طلا قیمت

سیترا : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل مالکیه 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
بودیا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
دمام 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
حمد شهرک 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
هوفف 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
Isa Town 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جیداف 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جوبیل 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
خوبر 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
منامه 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
محراق 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
قطیف 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
ریفا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
روویس 23 اکتبر 2020 AED د.إ216.75
سیترا 23 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
سیترا : 22 کارات طلا قیمت