سیترا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سیترا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
مالکیه 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
بودایا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
دمام 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
شهرک حمد 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
شهر ایسا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
Jidhafs 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خبر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
مناما 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
محارق 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
قطیف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
ریفا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
روایس 24 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
سیترا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
سیترا : قیمت طلای 22 عیار

سیترا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
مالکیه 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
بودایا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
دمام 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
شهرک حمد 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
شهر ایسا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
Jidhafs 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خبر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
مناما 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
محارق 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
قطیف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
ریفا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
روایس 24 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
سیترا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
سیترا : قیمت طلای 22 عیار