سحام, عمان : قیمت طلا

سحام : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 جولای 2021
OMR ﷼24.11
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 جولای 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
19 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
18 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼+0.00
17 جولای 2021 OMR ﷼24.22 OMR ﷼-0.11
16 جولای 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
15 جولای 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼24.44
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.78
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼24.13
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼23.78
سحام نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) OMR ﷼24.11
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.57
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼24.51
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼25.42
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼23.57
سحام نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼25.42
سحام نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
سحام نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼24.64
سحام نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼23.67
سحام نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼25.37
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.84
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.46
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼23.84
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سحام : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 جولای 2021
OMR ﷼22.10
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 جولای 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 جولای 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 جولای 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
19 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
18 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼+0.00
17 جولای 2021 OMR ﷼22.20 OMR ﷼-0.10
16 جولای 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
15 جولای 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت OMR ﷼22.40
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.80
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین OMR ﷼22.12
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) OMR ﷼21.80
سحام نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) OMR ﷼22.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.60
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین OMR ﷼22.47
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) OMR ﷼23.30
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) OMR ﷼21.60
سحام نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت OMR ﷼23.30
سحام نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین OMR ﷼22.59
سحام نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) OMR ﷼21.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) OMR ﷼23.25
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.85
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.50
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) OMR ﷼21.85
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار