سحام, عمان : قیمت طلا

سحام : نرخ طلای 24 کارات

امروز 20 ژانویه 2021
OMR ﷼24.66
+0.17
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 ژانویه 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 ژانویه 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 ژانویه 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.94
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) OMR ﷼24.49
سحام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.26
سحام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.11
سحام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.74
سحام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼24.11
سحام نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼25.20
سحام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.91
سحام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.67
سحام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼24.84
سحام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼25.04
سحام نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼23.67
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼25.64
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.82
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼25.30
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼25.26
سحام نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼25.04
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سحام : نرخ طلای 22 کارات

امروز 20 ژانویه 2021
OMR ﷼22.60
+0.15
تاریخ قیمت تغییر دادن
19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 ژانویه 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 ژانویه 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 ژانویه 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 ژانویه 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 ژانویه 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.86
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (19 ژانویه) OMR ﷼22.45
سحام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.15
سحام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.68
سحام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) OMR ﷼22.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) OMR ﷼23.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.75
سحام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
سحام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) OMR ﷼22.95
سحام نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) OMR ﷼21.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت OMR ﷼23.50
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.75
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین OMR ﷼23.19
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) OMR ﷼23.15
سحام نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) OMR ﷼22.95
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار