سحام, عمان : قیمت طلا

سحام : نرخ طلای 24 کارات

15 آوریل 2021
OMR ﷼23.29
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.11
14 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼+0.00
13 آوریل 2021 OMR ﷼23.18 OMR ﷼-0.11
12 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
11 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼23.29 OMR ﷼+0.16
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼23.29
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.97
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼23.22
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼22.97
سحام نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) OMR ﷼23.29
سحام نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼23.46
سحام نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.58
سحام نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼23.14
سحام نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼23.46
سحام نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼22.58
سحام نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼24.60
سحام نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼23.24
سحام نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼24.18
سحام نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼24.60
سحام نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼23.24
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼25.86
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼24.38
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼24.85
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼25.20
سحام نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼24.60
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

سحام : نرخ طلای 22 کارات

15 آوریل 2021
OMR ﷼21.35
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.10
14 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼+0.00
13 آوریل 2021 OMR ﷼21.25 OMR ﷼-0.10
12 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
11 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
10 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
09 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.00
07 آوریل 2021 OMR ﷼21.35 OMR ﷼+0.15
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت OMR ﷼21.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین OMR ﷼21.28
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) OMR ﷼21.05
سحام نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (16 آوریل) OMR ﷼21.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت OMR ﷼21.50
سحام نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت OMR ﷼20.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین OMR ﷼21.21
سحام نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) OMR ﷼21.50
سحام نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) OMR ﷼20.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت OMR ﷼22.55
سحام نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت OMR ﷼21.30
سحام نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین OMR ﷼22.16
سحام نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) OMR ﷼22.55
سحام نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) OMR ﷼21.30
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت OMR ﷼23.70
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت OMR ﷼22.35
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین OMR ﷼22.77
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) OMR ﷼23.10
سحام نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) OMR ﷼22.55
سحام - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار