سحام : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سحام : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر عجمان 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
العین 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
البرعیمی 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
خانم 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
الکوئز 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
الصحار 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
آرمز 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
همانطور که سیب الجدیده 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
به عنوان Suwayq 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
بهله 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
بارکا 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
باوشر 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
زید 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
دیبا الفجیره 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
دیبا آل هیسن 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر دبی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
شهر فجیره 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
هتا 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
جبل علی 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
کالبا 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
خور فکان 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
مسقطی 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
نزاوا 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
راس الخیمه 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
رستاق 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
سحام 15 جولای 2024 OMR ﷼30.95
شهر شارجه 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
ام القوین 15 جولای 2024 AED د.إ292.75
سحام : قیمت طلای 22 عیار

سحام : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر عجمان 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
العین 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
البرعیمی 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
خانم 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
الکوئز 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
الصحار 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
آرمز 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
همانطور که سیب الجدیده 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
به عنوان Suwayq 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
بهله 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
بارکا 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
باوشر 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
زید 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
دیبا الفجیره 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
دیبا آل هیسن 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر دبی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
شهر فجیره 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
هتا 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
ایبری 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
جبل علی 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
کالبا 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
خور فکان 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
مسقطی 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
نزاوا 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
راس الخیمه 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
رستاق 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
سحام 15 جولای 2024 OMR ﷼29.40
شهر شارجه 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
ام القوین 15 جولای 2024 AED د.إ271.25
سحام : قیمت طلای 22 عیار