سحام : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

سحام : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
شهر عجمان 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
العین 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
البرعیمی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
خانم 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
الکوئز 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
الصحار 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
آرمز 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
همانطور که سیب الجدیده 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
به عنوان Suwayq 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
بهله 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
بارکا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
باوشر 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
زید 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
دیبا الفجیره 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
دیبا آل هیسن 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
شهر دبی 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
شهر فجیره 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
هتا 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
ایبری 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
جبل علی 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
کالبا 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
خور فکان 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
مسقطی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
نزاوا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
راس الخیمه 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
رستاق 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
سحام 07 ژوئن 2023 OMR ﷼25.05
شهر شارجه 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
ام القوین 07 ژوئن 2023 AED د.إ238.75
سحام : قیمت طلای 22 عیار

سحام : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
شهر عجمان 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
العین 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
البرعیمی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
خانم 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
الکوئز 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
الصحار 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
آرمز 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
همانطور که سیب الجدیده 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
به عنوان Suwayq 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
بهله 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
بارکا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
باوشر 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
زید 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
دیبا الفجیره 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
دیبا آل هیسن 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
شهر دبی 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
شهر فجیره 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
هتا 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
ایبری 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
جبل علی 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
کالبا 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
خور فکان 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
مسقطی 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
نزاوا 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
راس الخیمه 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
رستاق 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
سحام 07 ژوئن 2023 OMR ﷼23.95
شهر شارجه 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
ام القوین 07 ژوئن 2023 AED د.إ221.00
سحام : قیمت طلای 22 عیار