جانوب آس سوره, کویت : قیمت طلا

جانوب آس سوره : نرخ طلای 24 کارات

امروز 25 جولای 2021
KWD د.ك18.55
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 جولای 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
18 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
17 جولای 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.11
16 جولای 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
15 جولای 2021 KWD د.ك18.66 KWD د.ك+0.00
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك18.66
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.22
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك18.50
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك18.22
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) KWD د.ك18.55
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك19.53
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.11
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك18.81
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك19.53
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك18.11
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.16
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك18.94
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك18.16
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.44
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك18.11
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك18.27
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جانوب آس سوره : نرخ طلای 22 کارات

امروز 25 جولای 2021
KWD د.ك17.00
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
24 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 جولای 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
18 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
17 جولای 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.10
16 جولای 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
15 جولای 2021 KWD د.ك17.10 KWD د.ك+0.00
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - جولای : بالاترین قیمت KWD د.ك17.10
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - جولای : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.70
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت میانگین KWD د.ك16.95
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت افتتاحیه (01 جولای) KWD د.ك16.70
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - جولای : قیمت پایانی (24 جولای) KWD د.ك17.00
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : بالاترین قیمت KWD د.ك17.90
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت میانگین KWD د.ك17.24
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت افتتاحیه (01 ژوئن) KWD د.ك17.90
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژوئن : قیمت پایانی (30 ژوئن) KWD د.ك16.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.65
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت میانگین KWD د.ك17.36
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت افتتاحیه (01 ممکن است) KWD د.ك16.65
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ممکن است : قیمت پایانی (31 ممکن است) KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.90
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (30 آوریل) KWD د.ك16.75
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار