جانوب آس سوره, کویت : قیمت طلا

جانوب آس سوره : نرخ طلای 24 کارات

امروز 18 آوریل 2021
KWD د.ك18.27
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 KWD د.ك18.27 KWD د.ك+0.11
16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.16
15 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
14 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
13 آوریل 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك-0.11
12 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
11 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك18.27
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.78
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك17.97
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك17.78
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) KWD د.ك18.27
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك18.11
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.46
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك17.82
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك17.95
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك17.46
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك19.20
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.95
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك18.61
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك19.20
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك17.95
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.23
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك19.20
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جانوب آس سوره : نرخ طلای 22 کارات

امروز 18 آوریل 2021
KWD د.ك16.75
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
17 آوریل 2021 KWD د.ك16.75 KWD د.ك+0.10
16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.15
15 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
14 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
13 آوریل 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك-0.10
12 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
11 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 آوریل 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : بالاترین قیمت KWD د.ك16.75
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت میانگین KWD د.ك16.47
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت افتتاحیه (01 آوریل) KWD د.ك16.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - آوریل : قیمت پایانی (17 آوریل) KWD د.ك16.75
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - مارس : بالاترین قیمت KWD د.ك16.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - مارس : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.00
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت میانگین KWD د.ك16.33
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت افتتاحیه (01 مارس) KWD د.ك16.45
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - مارس : قیمت پایانی (31 مارس) KWD د.ك16.00
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - فوریه : بالاترین قیمت KWD د.ك17.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - فوریه : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.45
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت میانگین KWD د.ك17.05
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت افتتاحیه (01 فوریه) KWD د.ك17.60
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - فوریه : قیمت پایانی (28 فوریه) KWD د.ك16.45
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.63
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (31 ژانویه) KWD د.ك17.60
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار