جانوب آس سوره, کویت : قیمت طلا

جانوب آس سوره : نرخ طلای 24 کارات

16 ژانویه 2021
KWD د.ك18.87
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك-0.60
08 ژانویه 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.00
07 ژانویه 2021 KWD د.ك19.69 KWD د.ك-0.33
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك20.02
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.87
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك19.37
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) KWD د.ك18.87
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.66
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.19
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك18.66
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك19.42
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك20.18
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك18.33
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.31
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك19.53
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك18.33
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك19.86
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك19.53
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك19.65
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك19.86
جانوب آس سوره نرخ طلای 24 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك19.53
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 24 عیار

جانوب آس سوره : نرخ طلای 22 کارات

16 ژانویه 2021
KWD د.ك17.30
+0.00
تاریخ قیمت تغییر دادن
16 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
11 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
10 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
09 ژانویه 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك-0.55
08 ژانویه 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
07 ژانویه 2021 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : بالاترین قیمت KWD د.ك18.35
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت میانگین KWD د.ك17.75
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت افتتاحیه (01 ژانویه) KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - ژانویه : قیمت پایانی (16 ژانویه) KWD د.ك17.30
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.10
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.59
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت افتتاحیه (01 دسامبر) KWD د.ك17.10
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - دسامبر : قیمت پایانی (31 دسامبر) KWD د.ك17.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.50
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك16.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت میانگین KWD د.ك17.70
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت افتتاحیه (01 نوامبر) KWD د.ك17.90
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - نوامبر : قیمت پایانی (30 نوامبر) KWD د.ك16.80
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : بالاترین قیمت KWD د.ك18.20
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : پایین ترین قیمت KWD د.ك17.90
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت میانگین KWD د.ك18.01
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت افتتاحیه (01 اکتبر) KWD د.ك18.20
جانوب آس سوره نرخ طلای 22 کارات - اکتبر : قیمت پایانی (31 اکتبر) KWD د.ك17.90
جانوب آس سوره - همه شهرهای نزدیک : قیمت طلای 22 عیار