جانوب آس سوره : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جانوب آس سوره : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
آل فهیل 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
الفروانیه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
آل فینتاس 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
الجهرا 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
المنقف 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
آریقه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
آر رومیثیا 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
به عنوان سلیمیه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
هافر آل باطین 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
هاوالی 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
جانوب آس سوره 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
جوبیل 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
شهر کویت 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
صباح آس سلیم 30 ژوئن 2022 KWD د.ك18.40
جانوب آس سوره : قیمت طلای 22 عیار

جانوب آس سوره : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
آل فهیل 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
الفروانیه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
آل فینتاس 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
الجهرا 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
المنقف 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
آریقه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
آر رومیثیا 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
به عنوان سلیمیه 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
هافر آل باطین 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
هاوالی 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
جانوب آس سوره 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
جوبیل 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
شهر کویت 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
صباح آس سلیم 30 ژوئن 2022 KWD د.ك17.50
جانوب آس سوره : قیمت طلای 22 عیار