شهر ایسا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ایسا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
الخور 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
مالکیه 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
الریان 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
الوکره 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
بودایا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
دمام 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
دوحه 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
شهرک حمد 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
هوفوف 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
شهر ایسا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
Jidhafs 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
جوبیل 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
خبر 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
مناما 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
محارق 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
قطیف 30 ژوئن 2022 SAR ﷼228.00
ریفا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
روایس 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
سیترا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب22.60
ام صلال محمد 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
شهر ایسا : قیمت طلای 22 عیار

شهر ایسا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
الخور 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
مالکیه 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
الریان 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
الوکره 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
بودایا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
دمام 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
دوحه 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
شهرک حمد 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
هوفوف 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
شهر ایسا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
جوبیل 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
خبر 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
مناما 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
محارق 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
قطیف 30 ژوئن 2022 SAR ﷼210.00
ریفا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
روایس 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
سیترا 30 ژوئن 2022 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
شهر ایسا : قیمت طلای 22 عیار