شهر ایسا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر ایسا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
مالکیه 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
بودایا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
دمام 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
شهرک حمد 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
هوفوف 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
شهر ایسا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
Jidhafs 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
جوبیل 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
خبر 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
مناما 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
محارق 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
قطیف 20 ژانویه 2021 SAR ﷼235.65
ریفا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
سیترا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
شهر ایسا : قیمت طلای 22 عیار

شهر ایسا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
مالکیه 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
بودایا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
دمام 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
شهرک حمد 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
هوفوف 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
شهر ایسا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
Jidhafs 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
جوبیل 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
خبر 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
مناما 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
محارق 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
قطیف 20 ژانویه 2021 SAR ﷼216.00
ریفا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
سیترا 20 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
شهر ایسا : قیمت طلای 22 عیار