هتا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هتا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهر عجمان 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
العین 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
البرعیمی 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
خانم 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
الکوئز 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
الصحار 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
آرمز 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
همانطور که سیب الجدیده 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
به عنوان Suwayq 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بهله 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بارکا 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
باوشر 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
زید 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
دیبا الفجیره 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
دیبا آل هیسن 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهر دبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
شهر فجیره 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
هتا 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
ایبری 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
جبل علی 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
کالبا 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
خور فکان 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
واحه لیوا 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
مادینات زاید 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
مسقطی 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
نزاوا 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
راس الخیمه 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
رستاق 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
سحام 17 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
شهر شارجه 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
ام القوین 17 اکتبر 2021 AED د.إ219.29
هتا : قیمت طلای 22 عیار

هتا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهر عجمان 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
العین 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
البرعیمی 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
خانم 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
الکوئز 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
الصحار 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
آرمز 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
همانطور که سیب الجدیده 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
به عنوان Suwayq 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بهله 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بارکا 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
باوشر 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
زید 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
دیبا الفجیره 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
دیبا آل هیسن 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهر دبی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
شهر فجیره 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
هتا 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
ایبری 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
جبل علی 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
کالبا 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
خور فکان 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
واحه لیوا 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
مادینات زاید 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
مسقطی 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
نزاوا 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
راس الخیمه 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
رستاق 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
سحام 17 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
شهر شارجه 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
ام القوین 17 اکتبر 2021 AED د.إ201.00
هتا : قیمت طلای 22 عیار