هتا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هتا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر عجمان 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
البرعیمی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
خانم 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الصحار 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
آرمز 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
همانطور که سیب الجدیده 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
به عنوان Suwayq 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
بهله 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
بارکا 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
باوشر 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
زید 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
دیبا الفجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
دیبا آل هیسن 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر فجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
هتا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ایبری 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
کالبا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
خور فکان 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
مسقطی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
نزاوا 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
راس الخیمه 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
رستاق 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
سحام 17 ژوئن 2024 OMR ﷼29.50
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ام القوین 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
هتا : قیمت طلای 22 عیار

هتا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر عجمان 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
البرعیمی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
خانم 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الصحار 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
آرمز 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
همانطور که سیب الجدیده 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
به عنوان Suwayq 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
بهله 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
بارکا 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
باوشر 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
زید 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
دیبا الفجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
دیبا آل هیسن 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر فجیره 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
هتا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ایبری 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
کالبا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
خور فکان 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
مسقطی 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
نزاوا 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
راس الخیمه 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
رستاق 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
سحام 17 ژوئن 2024 OMR ﷼27.70
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ام القوین 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
هتا : قیمت طلای 22 عیار