هتا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هتا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هتا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهر عجمان 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
العین 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
البرعیمی 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
خانم 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
الکوئز 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
الصحار 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
آرمز 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
بهله 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
بارکا 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
باوشر 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
زید 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهر دبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
شهر فجیره 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
هتا 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
ایبری 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
جبل علی 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
کالبا 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
خور فکان 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
واحه لیوا 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
مادینات زاید 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
مسقطی 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
نزاوا 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
راس الخیمه 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
رستاق 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
سحام 19 ژانویه 2022 OMR ﷼24.55
شهر شارجه 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
ام القوین 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
هتا : قیمت طلای 22 عیار

هتا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهر عجمان 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
العین 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
البرعیمی 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
خانم 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
الکوئز 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
الصحار 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
آرمز 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
بهله 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
بارکا 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
باوشر 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
زید 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهر دبی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
شهر فجیره 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
هتا 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
ایبری 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
جبل علی 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
کالبا 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
خور فکان 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
واحه لیوا 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
مادینات زاید 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
مسقطی 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
نزاوا 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
راس الخیمه 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
رستاق 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
سحام 19 ژانویه 2022 OMR ﷼22.50
شهر شارجه 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
ام القوین 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
هتا : قیمت طلای 22 عیار