هتا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هتا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
العین 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
زید 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
هتا : قیمت طلای 22 عیار

هتا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
العین 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
زید 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
واحه لیوا 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
هتا : قیمت طلای 22 عیار