دوحه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

دوحه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
مالکیه 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
بودایا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
دمام 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
غیاثی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهرک حمد 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
هوفوف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
شهر ایسا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
Jidhafs 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
خبر 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
مناما 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
محارق 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
قطیف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼226.00
ریفا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
سیترا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب22.40
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼221.50
دوحه : قیمت طلای 22 عیار

دوحه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الخور 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
مالکیه 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
الریان 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
الوکره 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
بودایا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
دمام 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
دوحه 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
غیاثی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهرک حمد 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
هوفوف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
شهر ایسا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
Jidhafs 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
جوبیل 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
خبر 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
مناما 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
محارق 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
قطیف 01 دسامبر 2022 SAR ﷼209.00
ریفا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
سیترا 04 دسامبر 2022 BHD .د.ب21.20
ام صلال محمد 03 دسامبر 2022 QAR ﷼209.00
دوحه : قیمت طلای 22 عیار