جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
آل احمدی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آل فهیل 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
الفروانیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آل فینتاس 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
مالکیه 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
المنقف 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
آریقه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آر رومیثیا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
به عنوان سلیمیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
بودایا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
شهرک حمد 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
هاوالی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
هوفوف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جانوب آس سوره 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
Jidhafs 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جوبیل 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خبر 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر کویت 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
مناما 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
محارق 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
ریفا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
صباح آس سلیم 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
سیترا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
آل احمدی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آل فهیل 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
الفروانیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آل فینتاس 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
مالکیه 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
المنقف 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
آریقه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آر رومیثیا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
به عنوان سلیمیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
بودایا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
شهرک حمد 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
هاوالی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
هوفوف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جانوب آس سوره 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
Jidhafs 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جوبیل 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خبر 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر کویت 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
مناما 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
محارق 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
ریفا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
صباح آس سلیم 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
سیترا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار