جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
آل احمدی 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
آل فهیل 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
الفروانیه 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
آل فینتاس 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
مالکیه 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
المنقف 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
آریقه 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
آر رومیثیا 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
به عنوان سلیمیه 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
بودایا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
شهرک حمد 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
هاوالی 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
شهر ایسا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
جانوب آس سوره 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
Jidhafs 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
شهر کویت 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
مناما 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
ریفا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
صباح آس سلیم 16 آوریل 2021 KWD د.ك18.16
سیترا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
آل احمدی 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
آل فهیل 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
الفروانیه 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
آل فینتاس 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
مالکیه 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
المنقف 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
آریقه 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
آر رومیثیا 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
به عنوان سلیمیه 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
بودایا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
شهرک حمد 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
هاوالی 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
شهر ایسا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
جانوب آس سوره 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
Jidhafs 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
شهر کویت 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
مناما 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
ریفا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
صباح آس سلیم 16 آوریل 2021 KWD د.ك16.65
سیترا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار