جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
آل احمدی 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
آل فهیل 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
الفروانیه 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
آل فینتاس 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
المنقف 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
آریقه 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
آر رومیثیا 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
به عنوان سلیمیه 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
هاوالی 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
جانوب آس سوره 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
شهر کویت 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼228.02
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
صباح آس سلیم 25 جولای 2021 KWD د.ك18.55
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب23.13
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼228.56
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
آل احمدی 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
آل فهیل 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
الفروانیه 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
آل فینتاس 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
الخور 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
مالکیه 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
المنقف 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
الریان 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
الوکره 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
آریقه 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
آر رومیثیا 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
به عنوان سلیمیه 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
بودایا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
دمام 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
دوحه 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
شهرک حمد 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
هاوالی 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
هوفوف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
شهر ایسا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
جانوب آس سوره 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
Jidhafs 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
جوبیل 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
خبر 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
شهر کویت 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
مناما 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
محارق 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
قطیف 25 جولای 2021 SAR ﷼209.00
ریفا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
صباح آس سلیم 25 جولای 2021 KWD د.ك17.00
سیترا 24 جولای 2021 BHD .د.ب21.20
ام صلال محمد 25 جولای 2021 QAR ﷼209.50
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار