جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
آل احمدی 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آل فهیل 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
الفروانیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آل فینتاس 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
المنقف 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
آریقه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آر رومیثیا 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
به عنوان سلیمیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
بودایا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
دمام 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
هاوالی 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
جانوب آس سوره 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
Jidhafs 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خبر 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
شهر کویت 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
مناما 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
محارق 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
قطیف 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
صباح آس سلیم 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
آل احمدی 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آل فهیل 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
الفروانیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آل فینتاس 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
المنقف 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
آریقه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آر رومیثیا 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
به عنوان سلیمیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
بودایا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
دمام 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
هاوالی 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
جانوب آس سوره 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
Jidhafs 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خبر 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
شهر کویت 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
مناما 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
محارق 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
قطیف 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
صباح آس سلیم 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار