جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
آل احمدی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آل فهیل 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الفروانیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آل فینتاس 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
مالکیه 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
المنقف 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
آریقه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
آر رومیثیا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
به عنوان سلیمیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
بودایا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
دمام 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
شهرک حمد 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
هاوالی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
شهر ایسا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
جانوب آس سوره 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
Jidhafs 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
خبر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
شهر کویت 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
مناما 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
محارق 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
قطیف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼226.93
ریفا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
صباح آس سلیم 23 اکتبر 2021 KWD د.ك18.49
سیترا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب23.02
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼226.93
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
آل احمدی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آل فهیل 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الفروانیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آل فینتاس 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الخور 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
مالکیه 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
المنقف 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
الریان 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
الوکره 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
آریقه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
آر رومیثیا 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
به عنوان سلیمیه 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
بودایا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
دمام 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
دوحه 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
شهرک حمد 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
هاوالی 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
هوفوف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
شهر ایسا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
جانوب آس سوره 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
Jidhafs 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
جوبیل 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
خبر 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
شهر کویت 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
مناما 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
محارق 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
قطیف 23 اکتبر 2021 SAR ﷼208.00
ریفا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
صباح آس سلیم 23 اکتبر 2021 KWD د.ك16.95
سیترا 23 اکتبر 2021 BHD .د.ب21.10
ام صلال محمد 23 اکتبر 2021 QAR ﷼208.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار