جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
آل احمدی 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آل فهیل 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
الفروانیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آل فینتاس 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
مالکیه 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
المنقف 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
آریقه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آر رومیثیا 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
به عنوان سلیمیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
بودایا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
دمام 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
شهرک حمد 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
هاوالی 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
شهر ایسا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
جانوب آس سوره 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
Jidhafs 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
خبر 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
شهر کویت 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
مناما 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
محارق 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
قطیف 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
ریفا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
صباح آس سلیم 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
سیترا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب25.30
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼249.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
آل احمدی 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آل فهیل 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
الفروانیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آل فینتاس 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
الخور 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
مالکیه 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
المنقف 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
الریان 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
الوکره 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
آریقه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آر رومیثیا 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
به عنوان سلیمیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
بودایا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
دمام 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
دوحه 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
شهرک حمد 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
هاوالی 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
هوفوف 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
شهر ایسا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
جانوب آس سوره 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
Jidhafs 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
خبر 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
شهر کویت 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
مناما 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
محارق 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
قطیف 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
ریفا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
صباح آس سلیم 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
سیترا 27 فوریه 2024 BHD .د.ب23.80
ام صلال محمد 27 فوریه 2024 QAR ﷼234.50
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار