جوبیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جوبیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
آل احمدی 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آل فهیل 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
الفروانیه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آل فینتاس 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
المنقف 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
آریقه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آر رومیثیا 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
به عنوان سلیمیه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
هاوالی 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
جانوب آس سوره 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
شهر کویت 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
صباح آس سلیم 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار

جوبیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
آل احمدی 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آل فهیل 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
الفروانیه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آل فینتاس 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
المنقف 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
آریقه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آر رومیثیا 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
به عنوان سلیمیه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
هاوالی 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
جانوب آس سوره 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
شهر کویت 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
صباح آس سلیم 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
جوبیل : قیمت طلای 22 عیار