جوبیل : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

جوبیل : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل مالکیه 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
بودیا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
دمام 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
حمد شهرک 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
هوفف 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
Isa Town 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
جیداف 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
جوبیل 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
خوبر 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
منامه 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
محراق 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
قطیف 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
ریفا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
سیترا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.00
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
جوبیل : 22 کارات طلا قیمت

جوبیل : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل مالکیه 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
بودیا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
دمام 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
حمد شهرک 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
هوفف 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
Isa Town 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
جیداف 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
جوبیل 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
خوبر 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
منامه 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
محراق 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
قطیف 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
ریفا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
سیترا 29 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.00
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
جوبیل : 22 کارات طلا قیمت